Hoàn thành chuỗi bài giảng về Khoa học Dữ liệu

Thứ Năm 6 tháng 8 năm 2020 là ngày cuối của Chuỗi bài giảng về Khoa học dữ liệu.

Chuỗi bài giảng đã khái quát về Data Science (DS), các công cụ, thuật toán, ứng dụng phổ biến nhất hiện nay.

Chuỗi bài giảng đã đi qua các nội dung chính

 • Python Programming
 • Algorithms and Data Structures
 • Linear Regression
 • Logistic Regression
 • Classifications,
 • Support Vector Machine,
 • Decision Tree
 • Random Forest
 • Unsupervised Learning, Clustering
 • Naive Bayes,
 • Ensemble Learning,
 • Neural Networks,
 • Convolutional Neural Networks (CNN),
 • Image Classification,
 • Object Detection,
 • Object Segmentation,
 • Tensorflow
 • RNN, LSTM,
 • Auto-encoder,
 • Generative adversarial network (GAN),
 • Data Augmentation,
 • Hyperparameter Tuning,
 • Transfer Learning

 

Người trình bày buổi cuối là ThS. Nguyễn Thanh Tuấn, là một chuyên gia trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, có kinh nghiệm giảng dạy về DS

Một số hình ảnh buổi cuối cùng