Khung chương trình Ngành Toán kinh tế (bản cũ)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ

TỔNG KHỐI LƯỢNG: 130 tín chỉ

 

MỘT SỐ LĨNH VỰC HỌC CHÍNH

 • Khoa học dữ liệu trong Kinh tế – Tài chính – Kinh doanh
 • Các phương pháp thống kê ứng dụng trong Kinh tế – Tài chính – Kinh doanh
 • Kinh tế lượng và các mô hình ứng dụng
 • Các mô hình phân tích và dự báo trong Kinh tế – Tài chính – Kinh doanh
 • Các mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính
 • Các mô hình tài chính công ty và tài chính quốc tế
 • Quản trị rủi ro định lượng
 • Các phần mềm trong phân tích Kinh tế – Tài chính – Kinh doanh (R, Python, SPSS, SAS, Stata)

 

NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH

Kiến thức giáo dục đại cương - khoa khác giảng

Các học phần Chính trị - Triết học
 1. Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 – Principles of Maxism-Leninism 1
 2. Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 – Principles of Maxism-Leninism 2
 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh – Ho Chi Minh Ideology
 4. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Political revolution roadmap of the Communist Party of Vietnam
Các học phần Thể dục - Quốc phòng
 1. Giáo dục thể chất
 2. Giáo dục quốc phòng

 

Kiến thức giáo dục đại cương - Khoa Toán kinh tế giảng

Lý thuyết Xác suất - Probability

Mã học phần:

Nội dung

1 Giới thiệu Introduction
2 Biến cố – Xác suất Event – Probability
3 Các công thức tính xác suất Probability Formulea
4 Biến ngẫu nhiên – Quy luật phân phối xác suất Random Variable – Probability Distribution
5 Một số biến ngẫu nhiên thông dụng Popular Random Variable
6 Biến ngẫu nhiên nhiều chiều Multivariate Random Variable
7 Luật số lớn Law of Large Numbers
8 Quá trình ngẫu nhiên Random Process

Tài liệu:

 • Nguyễn Mạnh Thế, Hoàng Đức Mạnh (2019), Lý thuyết Xác suất, NXB ĐHKTQD.

 

 

Kiến thức Ngành bắt buộc - khoa khác giảng

 

Kiến thức Ngành bắt buộc - Khoa Toán kinh tế giảng

Thống kê toán - Mathematical Statistics

Mã học phần:

Nội dung

1 Thống kê và dữ liệu Statistics and Data
2 Mô tả số liệu bằng bảng và đồ thị Graphics and Tabular
3 Thống kê mô tả Descriptive Statistics
4 Mẫu ngẫu nhiên – Quy luật phân phối mẫu Sampling – Sampling Distribution
5 Ước lượng điểm cho tham số Point Estimate
6 Khoảng tin cậy cho tham số Confindence Interval
7 Kiểm định giả thuyết một tham số Hypothesis Testing: Single Population
8 Kiểm định giả thuyết với hai mẫu Hypothesis Testing: Two Population
9 Kiểm định phi tham số Non-parametrical Testing

Tài liệu:

 

Lý thuyết mô hình Toán kinh tế 1 - Mathematical Economic Modeling 1

Mã học phần:

Nội dung

1 Phương pháp mô hình toán kinh tế Mathematical Modeling Methodology
2 Mô hình tối ưu tĩnh trong kinh tế Static Optimization Model in Economics
3 Mô hình tối ưu: Hành vi hộ gia đình Optimization Model: Household Behavior
4 Mô hình tối ưu: Hành vi doanh nghiệp Optimization Model: Firm Behavior
5 Ước lượng mô hình tối ưu Estimation for Optimization Model

Tài liệu:

Kinh tế lượng 1 - Econometrics 1

Mã học phần:

Nội dung

1 Các khái niệm cơ bản Basic Concepts
2 Mô hình hồi quy hai biến Single Regression
3 Mô hình hồi quy bội Multiple Regression
4 Suy diễn thống kê từ mô hình Inferential Statistics from Regression
5 Hồi quy với biến giả Dummy Variable
6 Đánh giá và lựa chọn mô hình Evaluation and Model Specification
7 Hồi quy với số liệu chuỗi thời gian Time Series Regression
8 HIện tượng tự tương quan Auto-correlation

Tài liệu:

Kinh tế lượng 2 - Econometrics 2

Mã học phần:

Nội dung (Tiếp theo Kinh tế lượng 1)

1 Một số mô hình động Dynamic Regression Models
2 Mô hình nhiều phương trình Simultaneous Equations
3 Hồi quy với biến phụ thuộc là rời rạc Discrete Dependent Variable Model
4 Làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian Time Series Smoothing
5 Chuỗi thời gian không dừng Non-stationary Time Series
6 Mô hình trung bình trượt tích hợp tự hồi quy ARIMA model
7 Mô hình VAR và đồng tích hợp VAR and Cointegration

Tài liệu:

 

Phân tích chuỗi thời gian - Time Series Analysis

Mã học phần:

Nội dung

1 Mô hình tự hồi quy Autoregression Model
2 Mô hình trung bình trượt Moving Average Model
3 Mô hình ARIMA ARIMA Model
4 Mô hình ARCH ARCH Model
5 Mô hình GARCH GARCH Model
6 Một sô dạng của GARCH Other Form of GARCH Model
7 Mô hình với tham số ngẫu nhiên Random Parameter Model

Tài liệu:

 

Kiến thức ngành - tự chọn

Chọn 4 trong số các học phần dưới đây

 

Kiến thức chuyên sâu - tự chọn

Chọn 6 trong số các học phần dưới đây. Các học phần chia thành hai định hướng là Toán kinh tế (TKT) và Toán tài chính (TTC)

(TKT) Lý thuyết trò chơi - Game Theory

Mã học phần:

Nội dung

1 Các khái niệm cơ bản Basic Concepts
2 Trò chơi tĩnh thông tin đầy đủ Static Game with Complete Information
3 Trò chơi tĩnh thông tin không đầy đủ Static Game with Imcomplete Information
4 Trò chơi động thông tin hoàn hảo Dynamic Game with Perfect Information
5 Trò chơi động thông tin không hoàn hảo Dynamic Game with Imperfect Information

Tài liệu:

 

Đề án - Chuyên đề thực tập