Khung chương trình Ngành Toán kinh tế

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ

TỔNG KHỐI LƯỢNG: 130 tín chỉ

Khung chương trình chi tiết (nhấn vào để xem)
TT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(NGÀNH TOÁN KINH TẾ)
SỐ TÍN CHỈ BỐ TRÍ CÁC HỌC KỲ
1 2 3 4 5 6 7 8
Tổng số tín chỉ 130 15 15 20 15 20 23 12 10
1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 43
1.1. Các học phần chung 19
1 1 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1
Principles of Maxism-Leninism 1
2 2
2 2 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 2
Principles of Maxism-Leninism 2
3 3
3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
2 2
4 4 Đường lối cách mạng của ĐCSVN
Political revolution roadmap of the CPV
3 3
5 5 Ngoại ngữ
Foreign Language
9 3 3 3
Giáo dục thể chất
Physical Education
4
Giáo dục quốc phòng và an ninh
Military Education
8
1.2. Các học phần của Trường 12
6 1 Đại số
Algebra
3 3
7 2 Pháp luật đại cương
Fundamentals of Laws
3 3
8 3 Kinh tế vi mô 1
Microeconomics 1
3 3
9 4 Kinh tế vĩ mô 1
Macroeconomics 1
3 3
1.3. Các học phần của ngành 12
10 1 Lý thuyết xác suất
Probability Theory
3 3
11 2 Kinh tế lượng I
Econometrics I
3 3
12 3 Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
Monetary and Financial Theories 1
3 3
13 4 Nguyên lý kế toán
Accounting Principles
3 3
2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 87
2.1. Kiến thức cơ sở ngành 15
14 1 Giải tích 1
Analysis 1
3 3
15 2 Cơ sở lập trình
Principle of Programming
3 3
16 3 Thống kê toán
Mathematical Statistics
3 3
17 4 Giải tích 2
Analysis 2
3 3
18 5 Lý thuyết mô hình toán kinh tế 1
Mathematical economic modeling 1
3 3
2.2. Kiến thức ngành 44
2.2.1. Các học phần bắt buộc 29
19 1 Tối ưu hóa
Optimization
3 3
20 2 Kinh tế lượng II
Econometrics II
3 3
21 3 Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh
Data Science in Economics and Business
3 3
22 4 Phân tích thống kê nhiều chiều
Multivariate statistical analysis
3 3
23 5 Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính
Time series Analysis in Finance
3 3
24 6 Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính 1
The models for analizing and evaluating the financial assets 1
3 3
25 7 Kinh tế vi mô 2
Microeconomics 2
3 3
26 8 Kinh tế vĩ mô 2
Macroeconomics 2
3 3
27 9 Quản trị rủi ro định lượng 1
Quantitative Risk Management
3 3
28 10 Đề án môn học – Toán kinh tế
Essay on Mathematical Economics
2 2
2.2.2. Các học phần tự chọn
(SV tự chọn 05 học phần trong tổ hợp sau)
15 3 6 6
29 30 31 32 33 1 Quản trị kinh doanh 1
Business Management 1
3
2 Marketing căn bản
Principles of Marketing
3
3 Pháp luật kinh tế
Economic Law
3
4 Tài chính doanh nghiệp
Corporate Finance
3
5 Tài chính quốc tế
International Finance
3
6 Thiết kế điều tra
Survey Designs
3
7 Kinh tế bảo hiểm
Insurance Economics
3
8 Hệ thống thông tin quản lý
Management Information Systems
3
9 Ngân hàng thương mại
Commercial Bank
3
10 Giải tích 3
Analysis 3
3
2.3. Kiến thức chuyên sâu
(SV tự chọn 06 học phần trong tổ hợp sau)
18 3 6 9
34 35 36 37 38 39 1 Lý thuyết trò chơi
Game Theory
3
2 Mô hình phân tích số liệu mảng
Panel Data analysis
3
3 Mô hình I/O
Input-Output Model
3
4 Lý thuyết mô hình toán kinh tế 2
Mathematical Economic Modeling 2
3
6 Chuyên đề Phân tích dữ liệu định tính
Categorical Data Analysis
3
7 Cơ sở toán tài chính
Fundamentals of Mathematical Finance
3
8 Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính 2
The models for analizing and evaluating the financial assets 2
3
9 Mô phỏng ngẫu nhiên và ứng dụng trong tài chính
Stochastic Simulation and Applications in Finance
3
10 Mô hình tài chính công ty
Models for Financial Corporate
3
11 Mô hình tài chính quốc tế
International financial model
3
12 Quản trị rủi ro định lượng 2
Quantitative Risk Management
3
40 2.4. Chuyên đề thực tập
Internship Programme
10 10

 

NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH

Kiến thức giáo dục đại cương

Lý thuyết Xác suất - Probability

Mã học phần:

Nội dung

1 Giới thiệu Introduction
2 Biến cố – Xác suất Event – Probability
3 Các công thức tính xác suất Probability Formulea
4 Biến ngẫu nhiên – Quy luật phân phối xác suất Random Variable – Probability Distribution
5 Một số biến ngẫu nhiên thông dụng Popular Random Variable
6 Biến ngẫu nhiên nhiều chiều Multivariate Random Variable
7 Luật số lớn Law of Large Numbers
8 Quá trình ngẫu nhiên Random Process

Tài liệu:

  • Nguyễn Mạnh Thế, Hoàng Đức Mạnh (2019), Lý thuyết Xác suất, NXB ĐHKTQD.

 

 

Kiến thức Ngành bắt buộc

Thống kê toán - Mathematical Statistics

Mã học phần:

Nội dung

1 Thống kê và dữ liệu Statistics and Data
2 Mô tả số liệu bằng bảng và đồ thị Graphics and Tabular
3 Thống kê mô tả Descriptive Statistics
4 Mẫu ngẫu nhiên – Quy luật phân phối mẫu Sampling – Sampling Distribution
5 Ước lượng điểm cho tham số Point Estimate
6 Khoảng tin cậy cho tham số Confindence Interval
7 Kiểm định giả thuyết một tham số Hypothesis Testing: Single Population
8 Kiểm định giả thuyết với hai mẫu Hypothesis Testing: Two Population
9 Kiểm định phi tham số Non-parametric Testing

Tài liệu:

 

Lý thuyết mô hình Toán kinh tế 1 - Mathematical Economic Modeling 1

Mã học phần:

Nội dung

1 Phương pháp mô hình toán kinh tế Mathematical Modeling Methodology
2 Mô hình tối ưu tĩnh trong kinh tế Static Optimization Model in Economics
3 Mô hình tối ưu: Hành vi hộ gia đình Optimization Model: Household Behavior
4 Mô hình tối ưu: Hành vi doanh nghiệp Optimization Model: Firm Behavior
5 Ước lượng mô hình tối ưu Estimation for Optimization Model

Tài liệu:

Kinh tế lượng 1 - Econometrics 1

Mã học phần:

Nội dung

1 Các khái niệm cơ bản Basic Concepts
2 Mô hình hồi quy hai biến Single Regression
3 Mô hình hồi quy bội Multiple Regression
4 Suy diễn thống kê từ mô hình Inferential Statistics from Regression
5 Hồi quy với biến giả Dummy Variable
6 Đánh giá và lựa chọn mô hình Evaluation and Model Specification
7 Hồi quy với số liệu chuỗi thời gian Time Series Regression
8 HIện tượng tự tương quan Auto-correlation

Tài liệu:

Kinh tế lượng 2 - Econometrics 2

Mã học phần:

Nội dung (Tiếp theo Kinh tế lượng 1)

1 Một số mô hình động Dynamic Regression Models
2 Mô hình nhiều phương trình Simultaneous Equations
3 Hồi quy với biến phụ thuộc là rời rạc Discrete Dependent Variable Model
4 Làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian Time Series Smoothing
5 Chuỗi thời gian không dừng Non-stationary Time Series
6 Mô hình trung bình trượt tích hợp tự hồi quy ARIMA model
7 Mô hình VAR và đồng tích hợp VAR and Cointegration

Tài liệu:

 

Phân tích chuỗi thời gian - Time Series Analysis

Mã học phần:

Nội dung

1 Mô hình tự hồi quy Autoregression Model
2 Mô hình trung bình trượt Moving Average Model
3 Mô hình ARIMA ARIMA Model
4 Mô hình ARCH ARCH Model
5 Mô hình GARCH GARCH Model
6 Một sô dạng của GARCH Other Form of GARCH Model
7 Mô hình với tham số ngẫu nhiên Random Parameter Model

Tài liệu:

 

Kiến thức ngành - tự chọn

Kiến thức chuyên sâu - tự chọn

Chọn 6 trong số các học phần dưới đây. Các học phần chia thành hai định hướng là Toán kinh tế (TKT) và Toán tài chính (TTC)

(TKT) Lý thuyết trò chơi - Game Theory

Mã học phần:

Nội dung

1 Các khái niệm cơ bản Basic Concepts
2 Trò chơi tĩnh thông tin đầy đủ Static Game with Complete Information
3 Trò chơi tĩnh thông tin không đầy đủ Static Game with Imcomplete Information
4 Trò chơi động thông tin hoàn hảo Dynamic Game with Perfect Information
5 Trò chơi động thông tin không hoàn hảo Dynamic Game with Imperfect Information

Tài liệu:

 

Đề án - Chuyên đề thực tập