Lịch tuần khoa từ 1/2 – 7/2/2021

Thứ Ba (2/2)

  • 9h00: Họp Tổ công tác xây dựng Dự án vay vốn Ngân hàng thế giới.

Mời: T. Huy – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 15h00: Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập và xét thôi học đối với sinh viên hệ đại học chính quy.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (4/2)

  • 8h30: Họp Tổ công tác xây dựng quy chế đánh giá, xếp loại viên chức.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (5/2)

  • 15h30 Hội nghị Giao kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2021.

Mời: T. Thế, T. Tuấn, T. Hưng, C. Vân, T. Mạnh – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1