Lịch tuần khoa từ 10/1/2022-16/1/2022

Thứ Ba (11/1)

  • 17h00: Họp về tuyển dụng GV năm 2022

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Dong, C. Nguyễn Minh, T. Hưng, T. Hải, T. Mạnh, C. Thủy, C. Vân, T. Hoàn – Tại: Phòng họp ONLINE

Thứ Tư (12/1)

  • 16h00: Họp toàn khoa về góp ý Dự thảo hướng dẫn triển khai bộ công cụ khảo sát SV và đánh giá GV và lớp HP, góp ý cho Báo cáo Hội nghị CBCC và bầu đại biểu dự Hội nghị CBCC trường năm 2022.

Mời: Toàn thể CBGV trong khoa – Tại: Phòng họp khoa 1108/ONLINE

Thứ Năm (13/1)

  • 15h00: Hội nghị tổng kết viết giáo trình năm 2021 và giao viết giáo trình năm 2022.

Mời: Đại diện lãnh đạo Khoa, lãnh đạo các Bộ môn có đăng ký viết giáo trình năm 2021, 2022, các giảng viên chủ trì giáo trình năm 2021, 2022 – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (14/1)

  • 9h00: Hội nghị Giao kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2022.

Mời: T. Dong, T. Thế, T. Huy, T. Phạm Tuấn, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 10h30: Họp về trường Khoa học Công nghệ.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Hưng, T. Hải, T. Mạnh, C. Thủy, C. Vân, T. Hoàn – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 14h00: Sinh hoạt khoa học BM Toán CB chủ đề ” Trực quan hóa dữ liệu”, người trình bày: TS Nguyễn Tuấn Long

Mời: Toàn thể GVBM – Họp online qua UD Teams