Lịch tuần khoa từ 16/8 – 22/8/2021

Thứ Hai (16/8)

  • 14h00: Họp triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2021-2022 và một số vấn đề về công tác đào tạo.

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân – Tại: ONLINE

  • 18h00: Khai giảng lớp Lý luận chính trị “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng” theo Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 02/8/2021 của Đảng ủy trường.

Mời: T. Hưng, C. Ngọc, C. Lê Anh – Tại: ONLINE

Thứ Ba (17/8)

  • 8h00: Hội nghị tập huấn cán bộ Công đoàn các cấp của Trường năm 2021.

Mời: C. Phan Minh, T. Hoàn, T. Hưng, C. Liên, C. Lan – Tại: ONLINE

Thứ Tư (18/8)

  • 8h00: Tập huấn “Phương pháp xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo nguyên lý OBE (Outcome Based Education): Mô tả mục tiêu, CĐR cho CTĐT đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định và yêu cầu, nhu cầu của các bên liên quan.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Hưng, T. Hải, T. Mạnh, C. Thủy, C. Vân, T. Hoàn và các giảng viên không có giờ lên lớp – Tại: ONLINE

  • 14h00: Tập huấn kỹ thuật xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo nguyên lý OBE: Mô tả chương trình đào tạo tích hợp giảng dạy kiến thức, rèn luyện kỹ năng và năng lực tự chủ đáp ứng CĐR của CTĐT.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Hưng, T. Hải, T. Mạnh, C. Thủy, C. Vân, T. Hoàn và các giảng viên không có giờ lên lớp – Tại: ONLINE

Thứ Năm (19/8)

  • 8h00: Tập huấn kỹ thuật xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo nguyên lý OBE: Thiết kế kiểm tra đánh giá đáp ứng CĐR của CTĐT phân nhiệm cho môn học/học phần; và Biên soạn đề cương chi tiết học phần theo OBE.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Hưng, T. Hải, T. Mạnh, C. Thủy, C. Vân, T. Hoàn và các giảng viên không có giờ lên lớp – Tại: ONLINE

  • 14h00: Tập huấn kỹ thuật xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo nguyên lý OBE: kỹ thuật tự đánh giá CTĐT; và công tác khảo sát các bên liên quan trong quá trình phát triển CTĐT.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Hưng, T. Hải, T. Mạnh, C. Thủy, C. Vân, T. Hoàn và các giảng viên không có giờ lên lớp – Tại: ONLINE

Thứ 6 (20/8)

  • 8h00: Hội Nghị tập huấn cán bộ Công đoàn các cấp của Trường năm 2021.

Mời: Mời: C. Phan Minh, T. Hoàn, T. Hưng, C. Liên, C. Lan – Tại: ONLINE

  • 9h00: Viện Đào tạo Sau đại học báo cáo Ban Chỉ đạo Hoàn thiện Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

Mời: T. Thế – Tại: ONLINE