Lịch tuần khoa từ 17/2-23/2/2020

Thứ Hai (17/2)

  • 8h00: Họp Ban chỉ đạo, Ban chuyên môn tư vấn tuyển sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2020.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 9h15: Họp rút kinh nghiệm triển khai đào tạo trên hệ thống LMS.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 10h00: Họp thảo luận phương án đổi mới đào tạo trình độ Thạc sĩ theo phương thức đào tạo kết hợp (Blended-learning).

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1