Lịch tuần khoa từ 21/12 – 27/12/2020

Thứ hai (21/12)

 • 9h00: Tổng kết công tác Hội Cựu chiến binh năm 2020.

Mời: T. Dong – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 15h00: Họp Tổ công tác sửa đổi quy chế phân loại, đánh giá viên chức.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 • 15h00: Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên báo cáo Ban Giám hiệu kế hoạch triển khai cuộc thi Olympic Toán học sinh viên cấp trường năm 2021.

Mời: T. Thế, Cô Vân, T. Thông, T. Tuyến – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (22/12)

 • 7h30: Khai mạc Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khóa K59 (Khối 6).

Mời: T. Thế – Tại: Hội trường A2

 • 8h30: JICA Expert Workshop: Báo cáo đánh giá các chính sách ứng phó với Covid-19 và khuyến nghị.

Mời: Thành viên nhóm nghiên cứu tác động của COVID-19 với JICA – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 9h30: Tập huấn về hệ thống Eoffice 365 và kỹ năng bảo đảm an toàn khi làm việc trực tuyến.

Mời: T. Hải, CBGV quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 16h00: Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng học chuyên đề 4.

Mời: T. Thế, T. Huy – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư (23/12)

 • 8h00: Họp nhận xét đánh giá viên chức Ban Giám hiệu và Chủ tịch Hội đồng Trường.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 14h00: Kiểm tra tiến độ nhóm công bố Quốc tế 2019-2021.

Mời: Trưởng nhóm nghiên cứu 2019-2021 – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 • 15h00: Kiểm tra tiến độ nhóm công bố Quốc tế 2020-2022.

Mời: Trưởng nhóm nghiên cứu 2020-2022 – Tại: Phòng họp A tầng 5 Nhà A1

 • 16h00: Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng học chuyên đề 5

Mời: T. Thế, T. Huy – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Năm (24/12)

 • 14h00: Họp toàn khoa sơ kết kỳ I năm học 2020 – 2021

Mời: Toàn thể CBGV khoa – Tại: Phòng họp khoa 1108

 • 15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2021.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 16h00: Hội nghị tổng kết và hoàn thiện quy trình quản lý các chương trình đào tạo chính quy bằng tiếng Anh.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 16h00: Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng học chuyên đề 6

Mời: T. Thế, T. Huy – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (25/12)

 • 8h00: Hội thảo “Xây dựng hệ thống mức lao động và cơ chế quản lý nhân sự đối với giáo viên phổ thông trong bối cảnh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới: thách thức và giải pháp”.

Mời: Đại diện khoa – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 15h00: Hội nghị phổ biến, quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm và một số thay đổi của Nhà trường trong năm 2021.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Dong, T. Tuấn, Trưởng & Phó các BM – Tại: Hội trường A2

Chủ nhật (27/12)

 • 15h00:Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2023 (phiên thứ hai).

Mời: Đại diện khoa – Tại: Hội trường A2