Lịch tuần khoa từ 22/8 – 28/8/2022

Thứ Hai (22/8)

 • 9h30: Họp BM Toán kinh tế rà soát qui hoạch quản lý Bộ môn. TBM báo lại Trưởng khoa trước 15h00 thứ hai 22/8/22.

Mời: Toàn thể GVBM – Tại: Phòng họp BM

 • 10h00: Họp BM Toán cơ bản rà soát qui hoạch quản lý Bộ môn. TBM báo lại Trưởng khoa trước 15h00 thứ hai 22/8/22.

Mời: Toàn thể GVBM – Tại: Phòng họp BM

 • 14h00: Họp BM Toán tài chính rà soát qui hoạch quản lý Bộ môn. TBM báo lại Trưởng khoa trước 15h00 thứ hai 22/8/22.

Mời: Toàn thể GVBM – Tại: Phòng họp BM

 • 15h00: Lãnh đạo khoa và LĐ Đảng họp với các Trưởng BM về rà soát qui hoạch quản lý BM.

Mời: Các thầy cô trong thành phần họp – Tại: Phòng họp 1109

 • 15h00: Đại hội CLB bóng đá CBGV lần thứ 3.

Mời: Các  thành viên CLB bóng đá CBGV và các đại biểu có giấy mời – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

 • 16h30: Họp tập huấn và rà soát công tác xây dựng Ngân hàng đề thi tự luận.

Mời: Đại diện khoa, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Ba (23/8)

 • 15h00: Lễ tốt nghiệp chương trình Cử nhân quốc tế IBD@NEU năm 2022.

Mời: T. Dong, T. Thế – Tại: Hội trường A2

Thứ Tư (24/8)

 • 15h00: Họp Hội đồng tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân và Thạc sĩ, chuyên ngành Định phí bảo hiểm và tài chính (Actuary) giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1(CH Pháp), năm 2022.

Mời: T. Thế, T. Huy, C. Thắm – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

 • 15h00: Họp triển khai công tác viết Báo cáo tự đánh giá và hoàn thiện phụ lục 6 dành cho các CTĐT kiểm định đợt 2 năm 2022.

Mời: Lãnh đạo khoa có CTĐT kiểm định và các thầy cô trong nhóm viết báo cáo Tự đánh giá của các CTĐT kiểm định – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (25/8)

 • 10h00: Họp giới thiệu bổ sung và xây dựng mới quy hoạch Trưởng, Phó trưởng đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 các đơn vị: K.KHQL, K.Toán KT, Khoa Thống kê, K.QTKD

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Phạm Tuấn, C. Thùy Trang, T. Hoàn, T. Kiên Trung, T. Hưng, T. Mạnh, Cô Vân, T. Hải, C. Thủy – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

 • 16h00: Họp bổ sung quy hoạch đối với chức danh Trưởng, Phó trưởng đơn vị từ nguồn nhân sự từ nơi khác.

Mời: Lãnh đạo các đơn vị có thông báo mời – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (26/8)

 • 10h00: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy năm 2022 – đợt bổ sung.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1