Lịch tuần khoa từ 23/8 – 29/8/2021

Thứ Hai (23/8)

  • 15h00: Chuẩn bị Kế hoạch triển khai cập nhật đề cương chi tiết học phần năm 2021.

Mời: C. Vân – Tại: ONLINE

  • 16h00: Họp về bố trí giảng đường cho sinh viên các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Mạnh – Tại: ONLINE

Thứ Ba (24/8)

  • 14h00: Tập huấn “Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo theo nguyên lý OBE: Quy trình tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; Kỹ thuật phân tích và viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Hưng, T. Hải, C. Vân, T. Hoàn, T. Mạnh, C. Thủy và các thầy cô không có giờ lên lớp – Tại: ONLINE

Thứ Tư (25/8)

  • 14h00: Tập huấn “Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo theo nguyên lý OBE: Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và Kỹ thuật mô tả chương trình đào tạo, xây dựng đề cương chi tiết học phần”.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Hưng, T. Hải, C. Vân, T. Hoàn, T. Mạnh, C. Thủy và các thầy cô không có giờ lên lớp – Tại: ONLINE

  • 14h00: Tọa đàm: “Quản trị và kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam” trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và UNDP.

Mời: Các đại biểu có giấy mời, các giảng viên có quan tâm và nhóm dự án – Tại: ONLINE

Thứ Năm (26/8)

  • 8h00: Tập huấn “Xây dựng và phát triển Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và các công cụ thực hiện iAQ của các cơ sở giáo dục đại học”.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Hưng, T. Hải, C. Vân, T. Hoàn, T. Mạnh, C. Thủy và các thầy cô không có giờ lên lớp – Tại: ONLINE

  • 14h00: Tập huấn “Xây dựng và phát triển Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và Công tác phục vụ cộng đồng trong các cơ sở giáo dục, công tác quản lý và lưu trữ minh chứng”.

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Hưng, T. Hải, C. Vân, T. Hoàn, T. Mạnh, C. Thủy và các thầy cô không có giờ lên lớp – Tại: ONLINE

  • 14h00: Tọa đàm: “Tăng cường đào tạo về Kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam” trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và UNDP.

Mời: Các đại biểu có giấy mời, các giảng viên có quan tâm và nhóm dự án – Tại: ONLINE