Lịch tuần khoa từ 24/5 – 30/5/2021

Thứ Hai (24/5)

  • 8h30: Họp ứng viên dự tuyển NCS đợt 1 năm 2021 ONLINE.

Mời: Đại diện khoa có NCS dự tuyển – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư (26/5)

  • 8h00: Họp Tổ xây dựng Đề án vị trí việc làm.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 14h00: Họp Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp Trường học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên chính quy Khóa 62.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 15h00: NCS Nguyễn Thị Yến báo cáo kết quả nghiên cứu (Online). Mời các thầy cô bộ môn Toán tài chính và các thầy cô quan tâm.
  • 15h30: Báo cáo Tập thể Lãnh đạo về dự thảo một số các văn bản quản lý của Trường.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (27/5)

  • 14h00: Họp Tổ xây dựng Quy chế xếp loại đánh giá viên chức.

Mời: T. Hưng – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 16h00: Họp triển khai với các Khoa, Viện, Bộ môn về các phương thức thi online (ONLINE).

Mời: T. Thế, T. Huy, T. Hưng, T. Hải, C. Vân, T. Hoàn, T. Mạnh, C. Thủy – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1