Lịch tuần khoa từ 26/7 – 1/8/2021

Thứ Hai (26/7)

  • 8h00: Phòng QLĐT phối hợp với các Khoa/Viện đào tạo tổ chức rà soát kết quả học tập xét cảnh báo học tập, xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy, văn bằng hai chính quy theo Thông báo số 1067/TB-ĐHKTQD ngày 24/6/2021 (Bước 2 & Bước 3).

Mời: Cô Phan Minh – Tại: ONLINE

Thứ Tư (28/7)

  • 8h15: Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
    ONLINE.

Mời: T. Thế, T. Huy, các Trưởng, Phó BM; T. Phạm Tuấn, C. Phan Minh và các đồng chí là Đảng viên  – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1/ ONLINE

Thứ Năm (29/7)

  • 8h00: Seminar Tập huấn về Công bố quốc tế (lần 1): Kinh nghiệm lựa chọn và tương tác với tạp chí quốc tế uy tín.
    ONLINE/OFFLINE

Mời: Trưởng nhóm và toàn bộ thành viên của các nhóm Nghiên cứu Công bố quốc tế đợt 2019-2021, 2020-2022 – Tại: ONLINE

Thứ Sáu (30/7)

  • 8h30: Viện Đào tạo sau đại học báo cáo Ban Chỉ đạo Hoàn thiện Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

Mời: T.Thế – Tại: ONLINE