Lịch tuần khoa từ 30/3 – 5/4/2020

Thứ Hai (30/3)

  • 8h30: Họp triển khai xây dựng học liệu online chuẩn thống nhất để giảng dạy Blended learning cho sinh viên đại học.

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh, C. Vân – Tại: Họp trực tuyến trên Skype for Business. Điểm cầu chính phòng họp C tầng 5 Nhà A1

  • 11h00: Họp trao đổi các báo cáo nghiên cứu về Covid – 19.

Mời: T. Thế, T. Huy – Tại: Họp trực tuyến trên Skype for Business. Điểm cầu chính phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Ba (31/3)

  • 14h00: Triển khai xây dựng học liệu online chuẩn đào tạo sau đại học.

Mời: T. Thế, T. Hưng, T. Mạnh – Tại: Họp trực tuyến trên Skype for Business. Điểm cầu chính phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (2/4)

NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG