Lịch tuần khoa từ 30/8 – 5/9/2021

Thứ Ba (31/8)

  • 10h00: Họp Tổ công tác xây dựng quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trình độ đại học.

Mời: Các thành viên Tổ công tác – Tại: ONLINE

  • 16h00: Họp Tổ công tác xây dựng bộ học liệu chuẩn cho các môn học của Trường.

Mời: Các thành viên Tổ công tác – Tại: ONLINE

Thứ Tư (1/9)

  • 8h30: Chuẩn bị Kế hoạch triển khai cập nhật đề cương chi tiết học phần năm 2021.

Mời: C. Vân – Tại: ONLINE

  • 14h00: Họp Tổ công tác xây dựng ngân hàng đề của Trường

Mời: T. Hưng – Tại: ONLINE

Thứ Năm (2/9) – Chủ nhật (5/9): Nghỉ theo Thông báo số 1340/TB-ĐHKTQD ngày 27/8/2021