Lịch tuần khoa từ ngày 1/5/2023 – 7/5/2023

Thứ Hai, Ba, Tư (2,3,4/5)

Nghỉ theo Thông báo số 722/TB-ĐHKTQD ngày 07/4/2023

Thứ Năm (5/5)

  • 8h30: Hội nghị Tập thể Lãnh đạo trường mở rộng đánh giá viên chức quản lý

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1