Lịch tuần khoa từ ngày 20/02/2023 – 26/02/2023

Thứ Hai (20/2)

  • 9h00: Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng đánh giá viên chức quản lý hết nhiệm kỳ.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 14h00: Đại hội Công đoàn Khoa Toán kinh tế nhiệm kỳ 2023-2028.

Mời: Toàn thể đoàn viên công đoàn khoa – Tại: Phòng họp 1108-A1

Thứ Ba (21/2)

  • 10h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt Công đoàn trường lấy ý kiến nhân sự tái cử Ban Chấp hành và các chức danh trong ban chấp hành chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Mời: T. Hoàn – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư (22/2)

  • 10h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt Công đoàn trường giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành và các chức danh trong Ban Chấp hành chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Mời: T. Hoàn – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 15h00: Họp trưởng nhóm Công bố quốc tế năm 2019.

Mời: Trưởng nhóm CBQT năm 2019 (có thông báo) – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (24/2)

  • 19h00: Lễ Phát động và tuyên dương “Sinh viên tiêu biểu năm 2022” NEU Glory Night 2023.

Mời: Đại diện khoa, các cán bộ giảng viên có quan tâm – Tại: Hội trường A2

Thứ Bảy (25/2)

  • 7h30: Lễ trao bằng thạc sĩ năm 2023 – Chương trình thạc sĩ tiêu chuẩn.

Mời: Đại diện khoa, BM,  Các giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá luận văn thạc sĩ các cấp và các đồng chí có giấy mời – Tại: Hội trường A2