Lịch tuần khoa từ ngày 24/4/2023 – 30/4/2023

Thứ Ba (25/4)

  • 9h00: Hội nghị phổ biến các quy trình học vụ QLĐT ĐHCQ (Ban hành theo Quyết định số 267/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/3/2023 của Hiệu trưởng).

Mời: C. Lan, các Cố vấn học tập có quan tâm. – Tại: Hội trường A

  • 9h30: Họp rà soát công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA.

Mời: T. Thế, T. Huy – Tại: Phòng họp C tầng 5 Nhà A1

Thứ Năm (27/4)

  • 8h00: Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khóa XXVIII.

Mời: Chi bộ trực thuộc, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường là Đảng viên – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Sáu (28/4)

  • 8h00: Hội nghị tập huấn công tác Cố vấn học tập năm 2023.

Mời: T. Thế, các Thầy/Cô Cố vấn học tập theo Quyết định số 880/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/12/2022 – Tại: Hội trường A

Thứ Bày (29/4)

Nghỉ theo Thông báo số 722/TB-ĐHKTQD ngày 07/4/2023