Lịch tuần khoa từ ngày 5/12 – 11/12/2022

Thứ Năm (8/12)

  • 9h00: Hội nghị công tác Cố vấn học tập năm 2022

Mời: T. Thế, các thầy cô CVHT – Tại: Phòng Hội thảo tầng G – A1

  • 16h45: Họp Hội đồng xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy đợt tháng 12/2022.

Mời: T. Thế – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

Thứ Sáu (9/12)

  • 9h30: Họp Chi bộ khoa

Mời: Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ – Tại: Phòng họp 1108

  • 10h00: Họp Hội đồng xét công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên ĐHCQ khóa 64 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Mời: Các thành viên Hội đồng xét công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo Quyết định của Hiệu trưởng – Tại: Phòng họp B tầng 5 Nhà A1

  • 8h00: Họp BM Toán kinh tế nghe cô Trần Thị Hà giảng thử và tổng kết kỳ mùa thu, bàn về phương hướng học kỳ tiếp theo.

Mời: Toàn thể GVBM – Tại: VPBM 1105

Thứ Bảy (10/12)

  • 10h00: Khai giảng cao học khóa 31 (2022-2024).

Mời: Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện, Bộ môn và các đơn vị trong trường; Giảng viên tham gia giảng dạy cao học và các Tân học viên cao học khóa 31 – Tại: Hội trường A2