Lịch tuần từ 29/11 đến 4/12/2021

Thứ Ba (30/11)

  • 9h00: Họp rà soát tiến độ cập nhật chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 31.

Mời: T. Thế, T. Mạnh, T. Hưng, C. Vân – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

  • 10h30: Ban Giám hiệu họp với các NCS là viên chức của Trường thuộc diện chậm tiến độ.

Mời: T. Thế, các NCS là viên chức của Trường thuộc diện chậm tiến độ từ khóa 38 trở về trước -Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Tư (1/12)

  • 8h30: Họp phân công triển khai kiểm định FIBAA. (ONLINE/OFFLINE)

Mời: Các thầy cô trong tổ công tác (Thầy Thế sẽ gửi DS cụ thể) – Tại: VPK

Thứ Sáu (3/12)

  • 8h00: Hội thảo khoa học: “Giải pháp thúc đẩy hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp từ khai thác tài sản trí tuệ tại các Viện nghiên cứu, Trường Đại học” do Cục SHTT, NATEC và NEU phối hợp thực hiện.
    ONLINE/OFFLINE

Mời: Các đại biểu có giấy mời và các thầy cô, sinh viên có quan tâm – Tại: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1

Thứ Bảy (4/12)

  • 19h30: Chương trình định hướng chuyên sâu cho sinh viên chuyên ngành Toán kinh tế K62 (ONLINE)

Mời: T. Thế, T. Huy. T. Hưng, T. Hải, C. Vân, T. Hoàn, T. Mạnh, C. Thủy, T. Trung, C.Thùy Trang và các thầy cô quan tâm.

Linh tham gia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab1f66fbd202540588dc802cf72ccf91f%40thread.tacv2/1638417441574?context=%7b%22Tid%22%3a%227212a37c-41a9-4402-9f69-ac32c6f76e1a%22%2c%22Oid%22%3a%2212ef29bc-d40f-473f-b8e9-218882f4ea29%22%7d