NCS Đoàn Trọng Tuyến bảo vệ Luận án Tiến sĩ (18.8.2022)

Vào hồi 15h00 ngày 18.8.2022, NCS Đoàn Trọng Tuyến – chuyên ngành Toán kinh tế đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ.

Nghiên cứu sinh: Đoàn Trọng Tuyến

Mã NCS:

Đề tài luận án: Phân tích sống sót trong ước lượng và phân tích rủi ro – Tiếp cận hồi quy tham số và phi tham số

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

Hội đồng

  • Chủ tịch: GS.TS Nguyễn Quang Dong (ĐH Kinh tế Quốc dân)
  • Phản biện 1: PGS.TS. Bùi Duy Phú (ĐH Ngoại Thương)
  • Phản biện 2: TS. Vũ Minh Luận (Học viện chính sách và Phát triển)
  • Phản biện 3: TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (ĐH Bách Khoa HN)
  • Ủy viên Thư ký: TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân (ĐH. Kinh tế Quốc dân)
  • Ủy viên: PGS.TS. Nguyễn Quang Cảnh (ĐH Kinh tế Quốc dân)
  • Ủy viên: TS. Phùng Duy Quang (ĐH Ngoại thương)

Một số hình ảnh

GS.TS. Nguyễn Quang Dong, chủ tịch Hội đồng phát biểu
PGS.TS. Bùi Duy Phú đọc phản biện