NCS Nguyễn Mạnh Cường bảo vệ Luận án Tiến sỹ (27.7.2020)

Vào 16h00 ngày 27 tháng 7 năm 2020, Nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Cường đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ.

Chuyên ngành: Toán kinh tế

Đề tài: Giáo dục, Y tế và ảnh hưởng tương tác của chúng lên tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Người hướng dẫn

 • TS. Nguyễn Mạnh Thế – khoa Toán kinh tế
 • PGS.TS. Vũ Thanh Sơn

Hội đồng:

 • Chủ tịch: GS.TS. Trần Thọ Đạt
 • Phản biện 1: GS.TS. Đặng Nguyên Anh
 • Phản biện 2: PGS.TS. Trần Quang Tiến
 • Phản biện 3: PGS.TS. Tô Trung Thành
 • Thư ký: TS. Hoàng Đức Mạnh
 • Ủy viên: TS. Phùng Duy Quang
 • Ủy viên: TS. Trần Quang Tuyến

 

 • Những đóng góp mới của luận án
 • Về mặt lý luận: Luận án kết hợp đồng thời các phương pháp ước lượng để phân tích ảnh hưởng các khoản chi (cho y tế và giáo dục) khu vực tư nhân và khu vực công lên tăng trưởng kinh tế.
 • Về mặt thực tiễn:

– Phân biệt rõ hiệu quả ảnh hưởng của các khoản chi tiêu tư nhân cho y tế và giáo dục lên tăng trưởng kinh tế so với hiệu quả các khoản chi tiêu công cho y tế và giáo dục đến tăng trưởng kinh tế.

– Làm rõ được sự không hiệu quả của các khoản chi tiêu công cho y tế và giáo dục so với các khoản chi tương ứng của tư nhân lên tăng trưởng kinh tế.

– Đánh giá được mức độ ảnh hưởng tương tác của 2 yếu tố giáo dục và y tế lên tăng trưởng kinh tế ở cấp chi tiêu công và chi tiêu tư nhân, thông qua hệ số tương tác

 

Một số hình ảnh