NCS Nguyễn Thị Thảo bảo vệ Luận án TS cấp cơ sở (29/8/2023)

Vào hồi 16h00 ngày 29 tháng 8 năm 2023, tại phòng họp 1109 – Khoa Toán kinh tế, NCS Nguyễn Thị Thảo_Giảng viên Bộ môn Toán Kinh tế bảo vệ Luận án TS cấp cơ sở.

Đề tài luận án: “Tiếp cận entropy trong tối ưu hóa danh mục đầu tư – Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.

Chuyên ngành: Toán kinh tế; Quyết định thành lập HĐ số 175/QĐ-ĐHKTQD ngày 30/5/2023

I. Danh sách các thành viên Hội đồng:

• TS. Nguyễn Mạnh Thế, Chủ tịch Hội đồng

• PGS.TS. Trần Đăng Khâm, Phản biện 1

• PGS.TS. Trần Trọng Nguyên, Phản biện 2

• TS. Nguyễn Quang Huy, Uỷ viên thư ký

• TS. Nguyễn Quang Thương, Uỷ viên Hội đồng

• TS. Lê Đức Khánh, Uỷ viên Hội đồng

• TS. Hoàng Đức Mạnh, Uỷ viên Hội đồng

II. Tóm tắt diễn biến phiên họp:

1. Chủ tịch HĐ công bố quyết định thành lập HĐ, giới thiệu các thành viên HĐ, yêu cầu NCS báo cáo tóm tắt kết quả của Luận án trước HĐ.

2. NCS Nguyễn Thị Thảo báo cáo tóm tắt kết quả của Luận án trước HĐ trong thời gian 45 phút.

3. Phản biện 1 nhận xét

4. Phản biện 2 nhận xét

5. Một số ý kiến của các thành viên khác trong HĐ.

III. Kết luận:

• Luận án cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung như biên bản đã ghi.

• Tất cả thành viên Hội đồng đều đồng ý cho NCS Nguyễn Thị Thảo được bảo vệ luận án cấp trường sau khi đã chỉnh sửa nội dung luận án theo kết luận của Hội đồng.

Một số hình ảnh