NCS Vũ Thị Huyền Trang bảo vệ Luận án Tiến sỹ (31.5.2022)

Vào hồi    ngày 31.5.2022, NCS Vũ Thị Huyền Trang – chuyên ngành Toán kinh tế đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ.

Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Huyền Trang

Mã NCS:

Đề tài luận án: Hiệu quả phân bổ và một số mô hình đánh giá tác động của các nhân tố đến hiệu quả phân bổ của các doanh nghiệp ngành công nghiệp của Việt Nam

Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

Hội đồng

  • Chủ tịch: GS.TS Nguyễn Quang Dong (ĐH Kinh tế Quốc dân)
  • Phản biện 1: TS. Bạch Ngọc Thắng (ĐH KTQD)
  • Phản biện 2: TS. Phùng Duy Quang (ĐH Ngoại Thương)
  • Phản biện 3: PTS.TS. Trần Trọng Nguyên (Học viện Chính sách và Phát triển)
  • Ủy viên Thư ký: TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân (ĐH. Kinh tế Quốc dân)
  • Ủy viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh (Hội Ứng dụng Toán học Việt Nam)
  • Ủy viên: PGS.TS. Vũ Sỹ Cường (Học viện Tài chính)

 

Một số hình ảnh

GS.TS. Nguyễn Quang Dong, Chủ tịch Hội đồng phát biểu
NCS. Nguyễn Thị Huyền Trang trình bày
TS. Bạch Ngọc Thắng, phản biện 1 đọc nhận xét
TS. Phùng Duy Quang, phản biện 2 đọc nhận xét
PGS.TS. Trần Trọng Nguyên, phản biện 3 đọc nhận xét
GS.TS. Nguyễn Khắc Minh phát biểu