Nội dung thi Kinh tế lượng Online

1. Hình thức thi Trắc nghiệm online có giám sát

 • Được dùng tài liệu giấy, thời gian: 45 phút.
 • Một đề thi sẽ gồm 25 câu hỏi, gồm câu trắc nghiệm và câu điền kết quả bằng số
 • Ngoài máy tính dùng để đăng nhập và thi, phải có thiết bị có camera để quan sát

Thủ tục của sinh viên:

 • Vào lớp Team được tạo sẵn
 • Đăng nhập tài khoản
 • Thực hiện thi

 

2. Hình thức thi Tự luận có giám sát

Hệ thống nội dung để thi online

 • Được dùng tài liệu giấy, thời gian: 60 phút.
 • Một đề thi sẽ gồm 10 câu hỏi, mỗi câu 1 điểm.
 • Nội dung các câu sẽ trong các nhóm nội dung sau, không hỏi hết các nội dung trong một đề.

Đề thi khi hiển thị gồm 2 trang hiển thị trên màn hình

Trang 1. Các câu hỏi: Sinh viên có 15 phút chép lại câu hỏi. Sau đó phần này sẽ không hiện lại nữa.

Trang 2. Các bảng kết quả Eviews và giá trị tới hạn cần thiết. Trang này với kích thước chữ lớn để có thể nhìn từ xa

 

NỘI DUNG

PHẦN I. Xây dựng mô hình

1. Cho một số biến kinh tế: Y, X1, X2, X3, X4, số liệu theo thời gian / số liệu chéo

 • Viết mô hình biến Y phụ thuộc vào một số biến: dạng tuyến tính / logarit / bậc hai / nghịch đảo và giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số.

2. Xác định các biến kinh tế phù hợp với một biến phụ thuộc cho trước thuộc kinh tế vi mô / kinh tế vĩ mô, chẳng hạn Chi tiêu / Giá cả / Tăng trưởng kinh tế,…

 • a) Viết mô hình phù hợp với một ý tưởng kinh tế: tăng đều, tăng nhanh dần, tăng chậm dần, giảm chậm dần, giảm nhanh dần, tăng rồi giảm, giảm rồi tăng, cận biên giảm dần,…
 • b) Đề xuất thêm biến để thay đổi dạng mô hình

3. Với mô hình đã xây dựng trong các câu trên, các vấn đề mở rộng

 • a) Nêu cụ thể các hiện tượng: đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi, tự tương quan, dạng hàm sai với mô hình đã xây dựng
 • b) Nêu cách kiểm định các hiện tượng trên với mô hình đã xây dựng, cách hiệu chỉnh, khắc phục hiện tượng để có kết quả tốt hơn
 • c) Hiệu chỉnh mô hình theo các ý kiến được đề xuất thêm, bằng các hình thức: biến giả, đổi dạng hàm, thêm biến phù hợp,
 • d) Nêu các kiểm định, ước lượng phù hợp để phân tích một nhận định kinh tế.

 

PHẦN II. Phân tích kết quả

4. Cho một kết quả hồi quy của một biến phụ thuộc với ít nhất hai biến độc lập, có thể dạng tuyến tính, logarit, bậc hai, biến giả, biến trễ, xu thế thời gian.

Bảng kết quả Eviews có đủ thông tin.

 • a) Viết mô hình hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu
 • b) Giải thích ý nghĩa các ước lượng hệ số, các hệ số có phù hợp với lý thuyết kinh tế không, phù hợp với thực tế không? Giải thích
 • c) Giải thích về hệ số xác định, hệ số xác định điều chỉnh, các đại lượng đã cho trong bảng

5. Thực hiện các kiểm định với các hệ số

 • a) Kiểm định về ý nghĩa thống kê, và giải thích ý nghĩa kết quả
 • b) Kiểm định một hệ số với một số, và ý nghĩa kết quả
 • c) Kiểm định hai hệ số, gắn với một nhận định kinh tế
 • d) Kiểm định sự phù hợp của mô hình
 • e) Kiểm định thêm biến, bớt biến

6. Khoảng tin cậy với các hệ số

 • a) Khoảng tin cậy với một hệ số, và ý nghĩa kết quả
 • b) Khoảng tin cậy với hai hệ số, và ý nghĩa kết quả

7. Các kiểm định, đánh giá về mô hình

 • a) Đánh giá về đa cộng tuyến
 • b) Kiểm định Phương sai sai số thay đổi
 • c) Kiểm định Dạng hàm sai, thiếu biến
 • d) Kiểm định tự tương quan

8. Đánh giá tổng hợp về mô hình và các ước lượng

PHẦN III. Hiệu chỉnh mô hình

9. Cho một bảng kết quả mô hình khác để so sánh đánh giá

10. Nêu cách để hiệu chỉnh các hiện tượng, các vấn đề của mô hình hiện có

 • Đề xuất mô hình phù hợp hơn theo nhận xét của sinh viên.