Nộp và Báo cáo Chuyên đề K58 – Đợt 1 (CN Toán Kinh tế+CN Toán tài chính)

Qui định về Nộp và Báo cáo Chuyên đề Thực tập

K58 – Đợt 1 – Chuyên ngành Toán kinh tế

Xem TẠI ĐÂY.

K58 – Đợt 1 – Chuyên ngành Toán tài chính

Xem TẠI ĐÂY

https://stneuedu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/haibd_neu_edu_vn/EfvEUHThrAVJlIu5X_490JMBuh5MWbNQgIC2wisnCXJutg?e=miSits

 

https://beachyspharmacy.com/lisinopril.aspx