Quy định Thực tập – Chuyên đề thực tập – Trường ĐHKTQD

Quy định đầy đủ tại Phòng Quản lý đào tạo: TẠI ĐÂY.

Kế hoạch Thực tập: 16 tuần, từ 3/9 đến 22/12. THÔNG BÁO TẠI ĐÂY.

Tóm tắt Quy định, và phân chia thời gian theo quy định của Khoa.

Quy định về Thực tập và Chuyên đề thực tập đối với Sinh viên đại học hệ Chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Điều 2.

  • Sinh viên tích lũy đủ ít nhất 75% số tín chỉ mới được đăng ký
  • Mỗi năm học có hai đợt: Đơt 1 – tháng 9; Đợt 2 – tháng 1
  • Sinh viên đăng ký theo Mẫu 1 và trên Mạng Quản lý đào tạo

Điều 3 + 4 + 5.

  • Sinh viên phải có cơ sở thực tập cụ thể
  • Thời gian thực tập: 16 tuần: 1 tuần chuẩn bị + 15 tuần thực tập chính (5 tuần thực tập tổng hợp + 10 tuần thực tập chuyên đề)
Tuần thứ Số tuần Nội dung Nhiệm vụ / kết quả của sinh viên Nhiệm vụ GVHD
1 1 Chuẩn bị – Nhận GVHD, đăng nhập Turnitin bằng Email trường cấp

– Tìm được cơ sở thực tập

– Đăng ký Turnitin nhóm, dùng Email trường cấp cho sinh viên

– Nắm thông tin về cơ sở thực tập

2 – 6 5 Thực tập tổng hợp – Viết Báo cáo thực tập tổng hợp

– Dự kiến tên đề tài Chuyên đề

– Nộp Nhận xét của cơ sở thực tập có xác nhận, đóng dấu (Mẫu 3)

– Chấm điểm Báo cáo thực tập tổng hợp (30% điểm), thang điểm 10 lấy lẻ 0,5. Điểm từ 5 trở lên mới được viết Chuyên đề

– Duyệt tên đề tài Chuyên đề

7 – 16 10 Thực tập chuyên đề – Viết Đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết của đề tài

– Hoàn thành Chuyên đề thực tập tốt nghiệp, có kiểm tra Turnitin. Tối thiểu 30 trang không kể phụ lục.

– Format Chuyên đề: Time New Roman 13, cách dòng 1.3, Unicode, lề trái 35mm, các lề khác 25mm.

– Nộp Nhật ký thực tập cho cả 15 tuần (Mẫu 4)

– Duyệt đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết

– Hướng dẫn viết chuyên đề, sửa bản thảo

– Kiểm tra Nhật ký thực tập

– Kiểm tra Turnitin

– Chấm Chuyên đề (70% điểm) theo Mẫu 5

TỔNG 16 Bộ môn Tổng hợp theo Mẫu 6

Điều 6. 

Trường hợp nhận điểm 0:

  • Không đến cơ sở thực tập, không gặp giảng viên hướng dẫn
  • Không có Nhật ký thực tập
  • Không viết đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, bản thảo theo hướng dẫn của GVHD
  • Chuyên đề thực tập có tỷ lệ sao chép vượt quá quy định
  • Nộp Báo cáo thực tập và Chuyên đề thực tập muộn

 

Các mẫu:

Mẫu số Tên mẫu Người thực hiện Số lượng
Mẫu 1 Đăng ký thực tập Sinh viên thực tập Mỗi sinh viên 1 bản
Mẫu 2 Danh sách sinh viên thực tập và Giảng viên hướng dẫn Bộ môn Cả bộ môn 1 bản
Mẫu 3 Nhận xét sinh viên thực tập Sinh viên + Cơ sở thực tập Mỗi sinh viên 1 bản
Mẫu 4 Kế hoạch và Nhật ký thực tập Sinh viên + GVHD Mỗi sinh viên 1 bản
Mẫu 5 Bảng điểm chuyên đề thực tập GVHD + Giảng viên chấm 2 Mỗi GVHD 1 bản
Mẫu 6 Bảng tổng hợp điểm chuyên đề thực tập Bộ môn Cả bộ môn 1 bản