SHKH Bộ môn: NCS Lê Anh Đức trình bày

Vào ngày 24 tháng 10 năm 2020, Bộ môn Toán kinh tế sinh hoạt khoa học

Chủ trì: TS. Phạm Ngọc Hưng, trưởng Bộ môn

Tham gia: GV bộ môn Toán kinh tế

Người trình bày: NCS. Lê Anh Đức

Đề tài: Mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sinh viên các trường đại học khối ngành kinh tế tại Hà Nội.

1. NCS trình bày tóm tắt nghiên cứu của mình

Đề tài gồm các mục

  • Tổng quan tình hình nghiên cứu
  • Cơ sở lý luận về ý định khởi nghiệp
  • Phương pháp nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng
  • Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định
  • Bàn luận về kết quả nghiên cứu

2. Các ý kiến nhận xét đánh giá

  • TS. Phạm Ngọc Hưng
  • TS. Nguyễn Mạnh Thế
  • NCS. Vũ Thị Bích Ngọc