SHKH Bộ môn Toán kinh tế (11.9.2020)

Vào 8h sáng ngày Thứ Sáu 11 tháng 9 năm 2020, Bộ môn Toán kinh tế tổ chức sinh hoạt khoa học, có đăng ký với phòng Quản lý Khoa học.

Nội dung: Ứng dụng Lý thuyết trò chơi trong kinh tế và kinh doanh

Người trình bày: ThS. Bùi Dương Hải.

Nội dung buổi trình bày

1. Trình bày về các nội dung chính và các bài toán cơ bản trong Lý thuyết trò chơi

 • Các yếu tố cơ bản của Game
 • Trò chơi tĩnh thông tin đầy đủ
 • Cân bằng Nash và cách giải trên ma trận
 • Ví dụ qua bài toán Cournot
 • Trường hợp chiến lược hỗn hợp
 • Trò chơi tĩnh thông tin không đầy đủ
 • Ví dụ qua bài toán Cournot thông tin không đối xứng
 • Trò chơi động thông tin đầy đủ và hoàn hảo
 • Ví dụ qua trò chơi Stackenberg
 • Phương pháp giải qua sơ đồ hình cây

2. Một số thảo luận để đưa vào nội dung giảng dạy

 • Thời lượng: Tín chỉ thứ ba của học phần Mô hình Toán kinh tế
 • Giới hạn mỗi bài toán chỉ giới thiệu trường hợp cơ bản chính
 • Chỉ tập trung chiến lược thuần túy
 • Với trò chơi tĩnh: tập trung bài toán dạng ma trận
 • Với trò chơi động: tập trung bài toán dạng cây
 • Tạo các tình huống ví dụ từ thực tế, với thu hoạch giả định
 • Định hướng tạo câu hỏi thi và câu hỏi trắc nghiệm