SHKT BM Toán kinh tế: Thống kê Bayes

Vào sáng Thứ Sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2021, Bộ môn Toán kinh tế diễn ra sinh hoạt khoa học.

Nội dung: Thống kê Bayes (Bayesian Statistics)

Người trình bày: ThS. Bùi Dương Hải

Thành phần: Các giảng viên Bộ môn Toán kinh tế

Nội dung:

  • Giới thiệu lịch sử thống kê Bayes
  • So sánh trường phái truyền thống (Frequentist) và Bayesian
  • Các xác suất Tiên nghiệm và Hậu nghiệm
  • Phân phối Tiên nghiệm và Hậu nghiệm rời rạc
  • Các cặp hàm liên hợp (conjugated)
  • Liên hợp Nhị thức – Beta
  • Liên hợp Poisson – Gamma
  • Liên hợp Chuẩn – Chuẩn
  • Khoảng khả tín (credible interval)

Tiếp theo là trả lời câu hỏi