Sinh hoạt chuyên môn BM Toán kinh tế (11.8.2020)

Vào 14h chiều ngày 11 / 8 / 2020, BM Toán kinh tế sinh hoạt chuyên môn.

Thành phần: các Giảng viên bộ môn.

Các vấn đề được thảo luận và thống nhất như sau:

1. Học phần Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán

 • (1) Đề cương: hiện tại dùng đề cương cũ, thay đổi phân bố giờ 37,5 trong đó kiểm tra 1,5 giờ. Điểm thành phần: 10-20-20-50%
 • (2) Slide: hiện tại slide như cũ
 • (3) Giáo trình: Trong học kì tới là như cũ, sẽ đề xuất giáo trình Tiếng Anh, và viết Hướng dẫn học tập
 • (4) Bổ sung các bài tập với dạng khác bài tự luận truyền thống
 • (5) Sử dụng lớp LMS: tạo lớp do TTUDCNTT nhưng GV phải hướng dẫn sv vào lớp, đưa các tài liệu lên lớp LMS
 • (6) Tiếp tục bổ sung ngân hàng đề trắc nghiệm

Về việc kiểm tra:

 • Bài kiểm tra số 1: phần Thống kê mô tả + Xác suất
 • Bài kiểm tra số 2: phần Thống kê suy diễn: Phải bao hàm nội dung thực hành Excel. Có thể có các hình thức khác nhau
 • Phương thức kiểm tra phải được thông báo tại buổi học đầu tiên
 • Công bố thời gian kiểm tra ít nhất trước 2 tuần

2. Học phần Kinh tế lượng

 • Tương tự môn XSKT

Phần kiểm tra đánh giá:

 • Bài kiểm tra số 1: sau chương 4: Thực hành Eviews + câu hỏi tự luận
 • Bài kiểm tra số 2: có thể có các hình thức khác nhau, chẳng hạn
  • (1) Tương tự bài số 1: thực hành + tự luận
  • (2) Bài tập nhóm: đi kèm thuyết trình
  • (3) GV cung cấp số liệu, đặt yêu cầu thực hiện
  • (4) Khai thác các bài báo, phân tích…
 • Bài kiểm tra không được 100% trắc nghiệm (dành cho thi), thống nhất để cân đối công bằng

3. Học phần Mô hình Toán kinh tế

 • Các Giảng viên tiếp cận để giảng dạy từ kì sau: T.Hoàng, T.Long, T.Nhật
 • Đề nghị hoãn làm đề trắc nghiệm trên máy tính đến năm học 2021-2022
 • Bổ sung phần Game Theory để tăng từ 2 lên 3 tín chỉ

4. Đề cương các học phần khác:

 • Các thầy cô rà soát sửa đổi, đề xuất theo các học phần đã được phân công

4. V/v thu chi và các lớp giảng dạy bằng Tiếng Anh

 • Thống nhất từ học kì này sẽ hỗ trợ bộ môn từ mỗi lớp giảng với số thu bằng nhau (đã thống nhất)
 • Có cách thức đánh giá công sức để hỗ trợ cho những người chịu trách nhiệm một cách hợp lý
 • Cần hỗ trợ cụ thể: cô Tú, cô Phương, cô Trang

5. Kế hoạch Thứ Sáu tuần sau:

 • Tiếp tục vấn đề Giáo trình, Tài liệu hướng dẫn học tập
 • Rà soát các câu hỏi cung cấp cho sinh viên: Trắc nghiệm, Đúng/Sai, Điền số điền từ vào chỗ trống
 • Nếu còn thời gian thì trình bày về MH Toán