Sinh hoạt Chuyên môn BM Toán kinh tế (4.9.2020)

Bộ môn Toán kinh tế sinh hoạt chuyên môn.

Thời gian: 8h00 Thứ Sáu 4 tháng 9 năm 2020.

Chủ trì: TS. Phạm Ngọc Hưng

Nội dung giảng dạy Kinh tế lượng.

Hiện tại Đề xuất
Môn học Học phần Môn học mới  Học phần mới
Kinh tế lượng Kinh tế lượng 1 Kinh tế lượng Kinh tế lượng
Kinh tế lượng 2 Các MH KTL ứng dụng Các MH KTL ứng dụng
Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính Phân tích chuỗi thời gian Phân tích chuỗi thời gian
Mô hình số liệu mảng Mô hình số liệu mảng

 

Học phần Kinh tế lượng 1 (KTL mới)

 • Đề cương đổi mới: 2 bài kiểm tra, thời gian không đảm bảo
 • Chương 6 nội dung tương đối nhiều

Ý kiến PGS. Nguyễn Thị Minh

 • Mục 6.2 vẫn để: Chuỗi dừng vẫn cần giữ
 • Tùy mức độ: ngoài ngành thì mô tả qua đồ thị
 • Mục 6.3, 6.4 chuyển thành đọc thêm

Ý kiến GS. Nguyễn Quang Dong

 • Thay đổi bộ giả thiết để gọn

Ý kiến các GV

 • C. Huyền: Nếu không có đối tượng đặc biệt thì vẫn bình thường
 • C. Phương: tính dừng, liên thông

Thống nhất

 • Tổng nội dung trên đề cương vẫn như cũ
 • Tăng phần tự đọc (chuyển giảng sang tự đọc: Các bộ giả thiết, 6.3, 6.4)
 • Ghép chương 7 vào chương 6 => Giữ tên chương
 • Điều chỉnh slide trên mạng