Sinh hoạt khoa học Nhóm Nghiên cứu sinh K38

Thời gian: Thứ Sáu ngày 26/1/2018

Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

Khóa 38 có 7 nghiên cứu sinh

Nhóm 1. Trình bày về biến nội sinh (biến độc lập nội sinh trong mô hình hồi quy)

Nhóm 2. Trình bày về phân tích số liệu mảng

Nhóm 3. Trình bày về hồi quy phi tham số