Thông báo của Khoa

Kính gửi các thầy cô: 
1. Để tập trung thông tin, từ nay các thông tin chung cho toàn Khoa bao gồm cả các thông tin từ Công đoàn sẽ chỉ thông báo trên web của Khoa hoặc FB của Khoa. Đây là chủ trương của Khoa cũng như chủ trương của Nhà trường. Vì vậy đề nghị các trưởng bộ môn thông báo cho toàn thành viên bộ môn

2. Sau khi cân nhắc đề xuất của một số thầy cô cùng với các điều kiện kèm theo khác, BCN Khoa đã thống nhất là cần giải phóng đồ đạc ở phòng Trung tâm. Phòng đó, trong khi Trung tâm chưa thực sự có nhu cầu giao dịch, sẽ được dùng cho việc thảo luận nhóm nhỏ, gặp sinh viên, ..Vì vậy kính đề nghị các bộ môn giải phóng đồ đạc của bộ môn trước 7/1/2019. 
3. Chương trình Actuary có trích ra khoản chính cho mục đích nâng cao năng lực giảng viên. Vậy đề nghị các bộ môn xây dựng kế hoạch hoạt động trong kỳ tới cho anh chị em và nộp về chị Liên hoặc chị P.Minh để Khoa và Chương trình xây dựng dự toán, thời hạn: trước 7/1/2019.