Sinh hoạt khoa học Bộ môn Toán cơ bản (Buổi 2)

Vào 9h00 sáng thứ sáu ngày 22 tháng 09 năm 2023, bộ môn Toán cơ bản tổ chức sinh hoạt khoa học bộ môn.

Chủ đề: “Ứng dụng mô hình SEM trong nghiên cứu khoa học”

Người trình bày: PGS.TS. Nguyễn Đình Toàn, GVCC Khoa Marketing, ĐHKTQD.

Thành phần tham dự: Toàn thể GV bộ môn Toán cơ bản và các giảng viên quan tâm

Người trình bày đã trình bày các nội dung:

  • Tổng quan về quy trình phân tích và ước lượng mô hình SEM
  • Kiểm định thang đo
  • Kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu
  • Hướng dẫn thực hành
  • Giới thiệu paper sử dụng mô hình SEM

Một số ý kiến trao đổi:

  • Mức độ phù hợp của tổng thể mô hình
  • Phân tích phân tích đường dẫn với nhiều biến phụ thuộc
  • Mô hình hóa mối quan hệ đa chiều giữa các biến trong một mô hình

Một số hình ảnh