Thông báo của Viện Sau đại học về người hướng dẫn NCS

Kính gửi các thầy cô, các thầy cô nào đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây và sẵn lòng tham gia chương trình đào tạo NCS hệ tiếng Anh, xin thông báo lại cho N. Minh qua email

 

1. Là tác giả chính tối thiểu 01 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục các tạp chí của cơ sở dữ liệu ISI Thomson Reuters hoặc của cơ sở dữ liệu Scopus – Elsevier (sau đây gọi chung là danh mục các tạp chí ISI – Scopus) hoặc ít nhất một chương sách tham khảo có mã số chuẩn quốc tế ISBN do các nhà xuất bản nước ngoài phát hành; hoặc là tác giả chính của tối thiểu 02 báo cáo đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc 02 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện thuộc lĩnh vực khoa học liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh;

 

2) Trường hợp chưa có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư, ngoài việc phải đáp ứng quy định tại điểm d khoản này phải là tác giả chính của thêm 01 bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI – Scopus; 

 

3) Có năng lực ngoại ngữ phục vụ nghiên cứu và trao đổi khoa học quốc tế;

Vì công văn nhận được khá gấp, mong các thầy cô thông cảm và báo sớm trước 9h ngày 22/9/2017

 

Trân trọng