Thông báo tới NCS và các Thầy/ Cô hướng dẫn

Viện Sau đại học gửi yêu cầu tới các Thầy/Cô hướng dẫn và các NCS như trong file đính kèm. Đề nghị các Thầy/Cô và các NCS theo dõi và thực hiện, hoặc Thầy/ Cô có phản hồi gì thì gửi trực tiếp cho Viện Sau đại học hoặc thông qua Khoa

Trân trọng

 

Văn phòng Khoa