Thông tin tuyển sinh 2018

Khoa Toán kinh tế đào tạo ngành Toán kinh tế, với hai chuyên ngành Toán kinh tế, Toán tài chính, và chương trình Actuary.

Đồng thời Khoa cũng là nơi trực tiếp tuyển sinh và quản lý chương trình Đào tạo Cử nhân – Thạc sỹ Actuary liên kết của ĐH KTQD và ĐH Lyon 1 – Pháp

 

NGÀNH TOÁN KINH TẾ

Mã tuyển sinh: 7310107   

Khối tuyển sinh: A00, A01, D01, D07

 

Điểm chuẩn:

– Năm 2015: 23,25

– Năm 2016: 20,64

– Năm 2017: 23,25

 

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018: 

– Chuyên ngành Toán kinh tế + Toán tài chính: 130

– Chương trình Actuary: 40

 

 

 

Bachelor of
Actuary
In English
Chương trình Cử nhân Actuary bằng tiếng Anh (từ 2018)
Giới thiệu về chương trình
– Đề cương chương trình
– Sơ đồ học phần chuyên ngành
Bachelor of
Mathematical Economics
Cử nhân Chuyên ngành Toán kinh tế:
Giới thiệu về chuyên ngành
– Đề cương chương trình
Sơ đồ học phần chuyên ngành
Bachelor of
Mathematical Finance
Cử nhân Chuyên ngành Toán tài chính:
Giới thiệu về chuyên ngành
– Đề cương chương trình
Sơ đồ học phần chuyên ngành
Bachelor – Master of
Actuary
Chương trình Cử nhân – Thạc sỹ Actuary liên kết với ĐH Lyon 1 – Pháp
– (Tuyển sinh 2019)
Giới thiệu về chương trình