[TKT] Giảng kì thu (T8.2022)

Học kỳ thu năm 2022

Từ 1/8/2022 đến tháng 11/2022

Lớp học phần Thứ, GĐ (tiết) GV
KTL 1(122)_04 Thứ 5, C201 (3-4) T. Nhật
KTL 1(122)_05 Thứ 5, A2-101 (1-2) C. Tâm
KTL 1(122)_06 Thứ 4, C103 (7-8) C. Thùy Trang
KTL 1(122)_09 Thứ 5, C207 (1-2) C. Huyền
KTL 1(122)_10 Thứ 2, C104 (5-6) T. Dương
KTL 1(122)_11 Thứ 4, C106 (5-6) C. Thu Trang
KTL 1(122)_12 Thứ 7, C106 (3-4) T. Long
KTL 1(122)_13 Thứ 5, C202 (7-8) C. Thùy Trang
KTL 1(122)_16 Thứ 6, C207 (3-4) C. Tú
KTL 1(122)_17 Thứ 3, C303 (5-6) C. Tú
KTL 1(122)_18 Thứ 4, C307 (5-6) T. Hưng
KTL 1(122)_19 Thứ 2, C105 (1-2) C. Huyền
KTL 1(122)_20 Thứ 4, C201 (1-2) C. Tâm
KTL 1(122)_21 Thứ 5, C202 (5-6)) T. Trung TX
KTL 1(122)_25 Thứ 4, C304 (1-2) T. Long
KTL 1(122)_26 Thứ 5, C302 (1-2) T. Nhật
KTL 1(122)_27 Thứ 3, C105 (5-6) T. Hưng
KTL 1(122)_28 Thứ 6, C103 (5-6) T. Dương
KTL 1(122)_29 Thứ 3, C203 (3-4) C. Ngọc
KTL 1(122)_31 Thứ 5, C308 (5-6) C. Hà
KTL 1(122)_32 Thứ 3, C106 (1-2) C. Hà
KTL 1(122)_VB2_02 Thứ 6, A2-201 (9-10) C. Thu Trang
KTL 1(122)_VB2_03 CN, A2-103 (3-4) T. Đức
KTL II(122)_01 Thứ 2, C107 (1-2) T. Dong
LTMHTKT 2(122)_01 Thứ 2, A2-312 (7-8) C. Phương
XSTK(122)_02 Thứ 2, C201 (5-6) C. Thảo
XSTK(122)_03 Thứ 3, A2-102 (3-4) T. Hoàng
XSTK(122)_05 Thứ 5, C101 (1-2) C. Thủy
XSTK(122)_06 Thứ 4, C204 (3-4) T. Hoàng
XSTK(122)_07 Thứ 5, C101 (5-6) T. Trung TTC
XSTK(122)_09 Thứ 6, C102 (1-2) C. Thùy Trang
XSTK(122)_VB2_01 Thứ 3, A2-210 (9-10) T. Hoàng
MHTKT (122)_01 Thứ 7, A2-110 (3-4) C. Phương
Tke Nhiều chiều (122)_01 Thứ 5, C107 (1-2) C. Ngọc
Tối ưu hóa(122)_01 Thứ 6, C307 (3-4) C. Thảo
Thống kê toán(122)_01 Thứ 5, C307 (3-4) T. Hải
KTL_TOKT1101(122)CLC_04 Thứ 7, A2-911 (3-4) T. Hưng
KTL_TOKT1101(122)CLC_05 Thứ 6, A2-912 (1-2) T. Nhật
KTL_TOKT1101(122)CLC_06 Thứ 4, A2-911 (5-6) C. Thùy Trang
KTL_TOKT1101(122)CLC_01 Thứ 6, A2-808 (1-2) C. Tâm
KTL_TOKT1101(122)CLC_02 Thứ 5, A2-913 (3-4) T. Dương
KTL_TOKT1101(122)CLC_03 Thứ 5, A2-913 (1-2) C. Phương
KTL_TOKT1101(122)CLC_07 Thứ 4, A2-913 (7-8) C. Phương
XSTK_TOKT1106(122)CLC_01 Thứ 3, A2-811 (1-2) T. Long
XSTK_TOKT1106(122)CLC_02 Thứ 4, A2-811 (1-2) C. Huyền
XSTK_TOKT1106(122)CLC_03 Thứ 5, A2-811 (5-6) C. Tú
XSTK_TOKT1106(122)CLC_04 Thứ 5, A2-811 (7-8) T. Hoàng