[TKT] Lịch trông thi (23/11 – 12/12/2020)

LỊCH TRÔNG THI HỌC KỲ.

Tự luận Trắc nghiệm
Ca 1: Sáng: 7:00 Ca 1: Sáng 7:00
Ca 2: Sáng: 9:00 Ca 2: Sáng 8:30
Ca 3; Chiều: 13:00 Ca 3: Sáng 10:00
Ca 4: Chiều 15:00 Ca 4: Chiều 13:00
Ca 5: Chiều 14:30
Ca 6: Chiều 16:00

 

TT Số sv Ngày thi Ca thi CBCT GĐ thi Lớp  Hình thức thi Làm đề
1 48 23/11/2020 Ca 3 Phương, Thảo + 2 B-303,B-304 LTMHTKT1 Tự luận Phương
2 54 Ca 4 Phương, Thảo + 2 B-303,B-304 TUH Thảo
3 43 25/11/2020 Ca 4 Hải, Phương, Minh A2-101 LTMHTKT2 Tự luận Hải
4 83 26/11/2020  Ca 6 Hải, Thùy Trang, Tú + 1 A2-610,A2-611 Thống kê toán TN máy tính Ngân hàng đề
5 16 Ca 7  Tú + Minh A2-606 XSTK_VB2
6 50 27/11/2020 Ca 4 Tú, Thùy Trang, Minh +1 C-207,C-208 Trò chơi Tự luận Hải
7 52 01/12/2020 Ca 3 Phương, Minh + 1 A2-108 Các MHTKT Tự luận Phương
8 44 Hoàng, Ngọc + 1 A2-201 Các MHTKT
9 42 Ca 4 Ngọc, Minh + 1 A2-108 Nh Chiều 2 Ngọc
10 62 03/12/2020 Ca 7 Thùy Trang, Hoàng + 1 A2-603,A2-604 KTL_VB2 TN máy tính Ngân hàng đề
11 64 04/12/2020 Ca 2 Phương, Hoàng + 2 B-203,B-204 MHTKT Tự luận Phương
12 67 Long, Nhật + 2 B-201,B-202 MHTKT
13 53 Ca 4 Hải, Tú +2 C-302,C-303 Chuỗi TG Hải
14 33 Thùy Trang + 1 C-107 TUH1 Thảo
15 80 Ca 7 Tú,Dương,Hoàng,Minh A2-611,A2-612 XSTK_VB2 TN máy tính Ngân hàng đề
16 42 07/12/2020 Ca 3 Tâm, Phương + 2 B-201,B-202 MHT_10 Tự luận Phương
17 52 Hoàng, Dương  + 2 B-105,B-106 MHT_12
18 49 Trang, Trang + 2 B-107,B-108 MHT_5
19 54 Long, Tâm + 2 B-101,B-102 MHT_7
20 52 Tú, Huyền + 2 B-103,B-104 MHT_8
21 43 07/12/2020 Ca 4 Tâm, Phương + 2 B-107,B-108 MHT_11 Tự luận Phương
22 35 Hoàng  +1 B-201 MHT_3
23 51 Trang, Trang + 2 B-105,B-106 MHT_4
24 52 Long, Tâm + 2 B-103,B-104 MHT_6
25 53 Tú, Huyền + 2 B-101,B-102 MHT_9
26 28 Dương, Minh B-202 KTL2_2 Hưng
27 58 09/12/2020 Ca 2  Thùy Trang, Ngọc + 2 C-204,C-205 Nh Chiều 1 Tự luận Thùy Trang
28 30 Ca 4 Phương + 1 A2-311 MHT_CLC Phương
29 55 Long + 2 A2-312
30 51 Ca 4 Hoàng, Dương + 2 A2-613, 614 KTL_QTDN TN Máy tính Ngân hàng đề
31 56 Trang, Trang + 2 A2-603, 604 KTL_KTQT_A
32 56 Tú, Huyền + 2 A2-606, 607 KTL_KTQT_B
33 68 Ngọc, Tâm + 2 A2-601, 602 XSTK_PoheKS
34 68 Ca 5 Hoàng, Dương + 2 A2-609, 610 XSTK_PoheLH
35 53 Thùy Trang, Tú + 2 A2-601, 602 KTL_KiT_A
36 53 Dương, Ngọc + 2 A2-609, 610 KTL_KiT_B
37 61 10/12/2020 Ca 1 Hải, Tâm, Huyền A2-613,A2-614 XSTK_02 TN máy tính Ngân hàng đề
38 90 Hoàng, Dương A2-601,A2-602 XSTK_04
39 66 Trang, Trang A2-609,A2-610 XSTK_10
40 69 Long, Hưng, Ngọc A2-603,A2-604 XSTK_11
41 57 Tú, Phương + 9 A2-606,A2-607 XSTK_15
42 68 10/12/2020 Ca 2 Hải, Tâm, Huyền A2-603,A2-604 XSTK_01 TN máy tính Ngân hàng đề
43 84 Hoàng, Dương A2-601,A2-602 XSTK_06
44 59 Trang, Trang A2-613,A2-614 XSTK_09
45 55 Long, Hưng, Ngọc A2-606,A2-607 XSTK_13
46 66 Tú, Phương + 9 A2-609,A2-610 XSTK_17
47 45 10/12/2020 Ca 3 Tâm, Ngọc A2-611 XSTK_03 TN máy tính Ngân hàng đề
48 81 Hoàng, Dương A2-601,A2-602 XSTK_05
49 66 Trang, Trang A2-603,A2-604 XSTK_07
50 63 Long, Hưng A2-609,A2-610 XSTK_08
51 58 Tú, Hải A2-613,A2-614 XSTK_12
52 55 Phương,  Huyền + 11 A2-606,A2-607 XSTK_14
53 51 10/12/2020 Ca 4 Ngọc, Phương A2-606,A2-607 XSTK_16 TN máy tính Ngân hàng đề
54 54 Hoàng, Dương A2-603,A2-604 XSTK_18
55 52 Thùy Trang, Tú A2-613,A2-614 XSTK_19
56 51  Long, Huyền, Tâm + 7 A2-609,A2-610 XSTK_20
57 68 11/12/2020 Ca 1 Hải, Tâm A2-603,A2-604 KTL_01 TN máy tính Ngân hàng đề
58 63 Hoàng, Dương A2-613,A2-614 KTL_02
59 74 Trang, Trang A2-601,A2-602 KTL_06
60 57 Long, Nhật A2-606,A2-607 KTL_08
61 60 Tú, Huyền A2-609,A2-610 KTL_16
62 50 Phương, Ngọc + 10 A2-611 KTL_22
63 65 11/12/2020 Ca 2 Hải, Tâm, A2-603,A2-604 KTL_03 TN máy tính Ngân hàng đề
64 70 Hoàng, Dương A2-601,A2-602 KTL_04
65 55 Trang, Trang A2-606,A2-607 KTL_12
66 59 Long, Nhật A2-609,A2-610 KTL_13
67 50 Phương, Ngọc A2-611 KTL_14
67 61 Tú, Huyền + 10 A2-613,A2-614 KTL_20
69 69 11/12/2020 Ca 3 Hải, Tâm A2-601,A2-602 KTL_05 TN máy tính Ngân hàng đề
70 64 Hoàng, Dương A2-603,A2-604 KTL_07
72 61 Tú, Ngọc A2-613 KTL_15
72 59 Trang, Trang A2-609,A2-610 KTL_17
73 55 Long, Nhật A2-606,A2-607 KTL_19
74 50 Huyền, Phương + 8 A2-611 KTL_24
75 53 11/12/2020 Ca 4 Huyền, Phương A2-606,A2-607 KTL_10 TN máy tính Ngân hàng đề
76 54 Hoàng, Dương A2-603,A2-604 KTL_18
77 55 Thùy Trang, Tú + 6 A2-601,A2-602 KTL_23
78 54 11/12/2020 Ca 5 Huyền, Phương A2-601,A2-602 KTL_09 TN máy tính Ngân hàng đề
79 53 Hoàng, Dương A2-606,A2-607 KTL_11
80 54 Thùy Trang, Tú + 6 A2-603,A2-604 KTL_21
81 61 12/12/2020 Ca 2 Phương, +2 B-104,B-105 KTL II_01 Tự luận C. Minh
82 50 Dương, Thùy Trang + 2 B-106,B-107 KTL II_02 T. Dong

LỊCH COI THI TTC

Ngày thi Ca thi CB coi thi Phòng thi Môn thi GV ra đề+ trực đề Ghi chú
24/11/2020 4 T.Trung TTC, C.Lan A2-611 Phân tích kt trong tc T.Trung TTC Phòng máy
27/11/2020 3 C.Thu Trang, C.Liên, C.Thắm, C.P Minh C304, C305 Mhpt& Định giá TSTC1 C.Thu Trang
27/11/2020 3,4 T.Mạnh+NHTM C QTRR C.Liên, T.Mạnh
07/12/2020 3 C.Thắm, T.Trung, C.Lan, C.P Minh B203, B204 MPNN và UD trong TC C.Thắm