[TKT+TTC] Lịch giảng Học kỳ 2 (2020-2021)

HỆ CHÍNH QUI – Đợt 1 từ 14/12/2020

(Đợt 2 cho K62 chưa có lịch)

TT Lớp chuyên ngành Lớp học phần GV Thứ, GĐ (Tiết)
1 BĐS Kinh tế lượng 1(220)_01 T. Dương T7, A2-103 (5-7)
2 BĐS Kinh tế lượng 1(220)_02 C. Thu Trang T4, B102 (1-3)
3 Kế toán Kinh tế lượng 1(220)_03 C. Thùy Trang T4, B103 (5-7)
4 Kế toán Kinh tế lượng 1(220)_04 C. Tâm T5, A2-110 (1-3)
5 Kế toán Kinh tế lượng 1(220)_05 C. Huyền T5, B105 (5-7)
6 Kế toán Kinh tế lượng 1(220)_06 C. Tâm T6, B104 (1-3)
7 KHQL Kinh tế lượng 1(220)_07 C. Tâm T2, A2-512 (1-3)
8 KHQL Kinh tế lượng 1(220)_08 C. Huyền T3, A2-201 (5-7)
9 QL công Kinh tế lượng 1(220)_09 C. Phương T6, A2-406 (5-7)
10 QL đất đai Kinh tế lượng 1(220)_10 C. Thu Trang T7, B307 (1-3)
11 VB2 (Tối) Kinh tế lượng 1(220)_11 C. Thùy Trang T4, A2-301 (9-11)
12 VB2 (Tối) Kinh tế lượng 1(220)_12 T. Dương T7, A2-301 (9-11)
13 VB2 (học như CQ) Kinh tế lượng 1(220)_13 T. Dương CN, A2-101 (5-7)
14 VB2 XSTK T. Hoàng CN, A2-103 (1-4)
15 Toán kinh tế 61 Kinh tế lượng I T. Dong T7, A2-410 (5-7)
16 Toán kinh tế 61 LTMHTKT1(220)_01 C. Phương T5, A2-410 (5-7)
17 Toán kinh tế 60 MH PTSL mảng(220)_01 T. Hưng T2, A2-110 (5-6)
18 Toán kinh tế 60 Chuỗi TG(220)_01 C. Minh T4, A2-110 (5-7)
19 Toán Tài chính 60 Chuỗi TG(220)_02 T. Dong T2, A2-110 (1-3)
20 Toán kinh tế 60 Định tính T. Thế T2, A2-110 (7-8)
21 Toán kinh tế 60 Nhiều chiều 2(220)_01 C. Ngọc T7, A2-110 (5-6)
22 Tự chọn K60 Nhiều chiều C. Thùy Trang T7, A2-511 (1-2)
23 Thống kê KD K60 Chuỗi TG(220)_03 T. Hải T5, C107 (5-6)
24 Thống kê KT K60 Chuỗi TG(220)_04 T. Hải T2, C107 (1-2)
25 Tự chọn K60 Mô hình toán (220)_01 T. Phi T2, A2-304 (3-4)
26 Tự chọn K60 Mô hình toán (220)_02 C. Phương T4, A2-301 (7-8)
27 Tự chọn K60 Mô hình toán (220)_03 T. Hòa T5, C101 (1-2)
28 Tự chọn K60 Mô hình toán (220)_04 T. Đức T7, A2-203 (1-2)
29 Tự chọn K60 Mô hình toán (220)_05 T. Phi T2, A2-310 (7-8)
30 Tự chọn K60 Mô hình toán (220)_06 T. Hòa T5, A2-203 (3-4)
31 SV học lại XSTK1(220)_01 C. Huyền T4, A2-212 (5-7)
32 SV học lại XSTK1(220)_02 T. Dương T7, A2-208 (1-3)
33 SV học lại XSTK1(220)_03 T. Dương T3, A2-403 (1-3)
34 KT phát triển CLC 61 Kinh tế lượng C. Thùy Trang T5, A2-915 (5-7)
35 Kinh tế Đầu tư CLC 61 Kinh tế lượng C. Tú T7, A2-911 (2-4)
36 Ngân hàng CLC 61 Kinh tế lượng C. Phương T4, A2-711 (2-4)
37 Tài chính DN CLC 61A Kinh tế lượng T. Hoàng T6, A2-914 (5-7)
38 Tài chính DN CLC 61B Kinh tế lượng T. Dương T6, A2-711 (5-7)

 

TT Lớp chuyên ngành Lớp học phần GV Thứ, GĐ (Tiết)
1 Toán kinh tế 61 Cơ sở toán tc (220)_01 C.Thủy T2,A2-410 (5-7)
2 Toán kinh tế 60 MHPT&ĐGTSTC1(220)_01 C.Thắm T3,A2-110(5-7)
3 Toán tài chính 60 MHPT&ĐGTSTC2(220)_01 C.Thắm T6,A2-110(1-3)
4 Toán tài chính 60 MHTC công ty(220)_01 C.Thủy T3,A2-110(1-3)
5 Toán tài chính 60 MHTC Q tế (220)_01 C.Liên T5,A2_110(5-6)
6 TCDN60A QTRR(220)_03 T.Trung TTC+C.Hà (NHTM) T3,C-205(1-3)
7 TCDN60B QTRR(220)_04 T.Trung TTC+T.Thế Anh (NHTM) T3,C-205(5-7)
8 TCDN60C QTRR(220)_05 C.Thủy+T.Thế Anh(NHTM) T4,C-204(1-3)
9 TCQTe60 QTRR(220)_06 T.Mạnh+T.Thành Trung (NHTM) T5,C-104(5-7)
10 TTCK60 QTRR(220)_07 T.Thứ+T.Thành Trung (NHTM) T6,C-104(1-3)
11 Toán kte60 QTRR(220)_08 C.Liên+C.Ngọc Diệp(NHTM) T5,A2-110(7-8)
12 SVĐK QTRR(220)_09 T.Mạnh+T.Thành Trung (NHTM) T4,A2-304(1-2)
Toán tài chính 60 Đề án môn học-TTC220-01 BMTTC