Trông thi CLC + CQ, Tháng 6/2020

LỊCH THI

Cán bộ coi thi tập trung tại phòng nước cùng tầng trước giờ thi 15 phút. Yêu cầu không đi muộn.

Thi tự luận Thi trắc nghiệm
Sáng Ca 1 Từ 7h00 Ca 1 Từ 7h00
Ca 2 Từ 9h00 Ca 2 Từ 8h30
Ca 3 Từ 10h00
Chiều Ca 3 Từ 13h00 Ca 4 Từ 13h00
Ca 4 Từ 15h00 Ca 5 Từ 14h30
Ca 6 Từ 16h00

CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

Ngày Ca Môn thi Lớp Phòng thi CBCT
24/06/20 5 XSTK
Trắc nghiệm
KDQT61A A2_609, 610 Tâm, Huyền, Tú
Hoàng, Dương
Phương, Long, Nhật
Ngọc, P. Minh
Trang TKT, Trung TTC
KDQT61B A2_611, 612
TCDN61A A2_601, 602
TCDN61B A2_603, 604
KTPT61 A2_614
24/06/20 6 XSTK

Trắc nghiệm

QTDN61 A2_601, 602 Tâm, Huyền, Trang TKT
Hoàng, Dương
Phương, Long, Nhật
Ngọc, Tú, P. Minh
QTNL61 A2_603, 604
Đầu Tư 61 A2_611, 612
NH61 A2_609, 610
25/06/20 5 KTL

Trắc nghiệm

Kiểm Toán 60A A2_609, 610 Tâm, Huyền, Trang TKT
Hoàng, Dương
Phương, Long, Nhật
Ngọc, P. Minh
Kiểm Toán 60B A2_611, 612
QTDN60 A2_613, 614
Đầu Tư 60 A2_615, 616
25/06/20 6 KTL

Trắc nghiệm

NH60 A2_609, 610 Tâm, Huyền, Tú
Hoàng, Dương
Phương, Long, Nhật
Ngọc, P. Minh
TCDN60 A2_611, 612
QTNL60 A2_613, 614
KTPT60 A2_615, 616

CÁC LỚP CHÍNH QUY

 

Ngày thi Ca Lớp Phòng thi CBCT Làm đề
9/6/20 3 SL mảng B201, 202 Dương, Phương C 8/6 (C. Minh)
9/6/20 4 Chuỗi TG_1 Hải, Thùy Trang C 8/6 (T. Hải)
10/6/20 3 MH I/O A2_205, 206 Ngọc, Hoàng S 9/6 (C. Ngọc)
12/6/20 3 NhC_1 C101 Thùy Trang S 11/6 (C. Trang)
4 Chuỗi TG_2 C101, 102, Dương, Phương S 11/6 (C. Minh)
4 Chuỗi TG_3 C103, 104 Hải, Thùy Trang S 11/6 (T. Dong)
15/06/20 3 NhC1_1 B303, 304 Thùy Trang, Tâm C 12/6 (C. Trang)
16/06/20 1 LTMHTKT B207, 208 Phương, Huyền S 15/6 (C. Phương)
22/06/20 2 NhC2_1 B307, 308 Ngọc, Tú C 19/6 (C. Ngọc)
2 TUH2_1 B305 Thảo C 19/6 (C. Thảo)
2 TUH2_2 B303, 304 Tâm, Hoàng
23/06/20 3 KTLI_1 C203, 204 Hải, Thùy Trang S 22/6 (C. Minh)
3 KTLI_2 C201, 202 Thu Trang, Trung TTC S 22/6 (T. Dong)
3 MHT_1, 2, 3 C101, 102,103, 104,105, 106 Phương, Huyền, Tâm, Ngọc, Dương, Hoàng S 22/6 (C. Phương)
4 MHT_5, 6, 7, 11 C101, 102, 103, 104,105, 106, 107 Như ca 3 + Tú
24/06/20 2 LTXS_1,2,3 A2_101, 102, 103, 105, 109, 201 Hưng, Dương, Thùy Trang, Tú, Long, Nhật, Trung TTC S 23/6 (T. Hưng)
25/06/20 2 Định Tính B303, 304 Thùy Trang, Hoàng S 24/6 (T. Thế)
27/06/20

Trắc nghiệm

1 XSTK_3, 5, 6, 15, 25 A2_601, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12 Hưng, Dương, Thùy Trang, Hải, Tâm, Huyền, Hoàng, Phương, Long, Nhật, Thảo, Tú, Trung TTC, Ngọc, Thu Trang
2 XSTK_4, 7, 10, 12, 18
3 XSTK_1, 9, 20, 21, 24
4 XSTK_8, 13, 16, 19, 23
5 XSTK_2, 11, 14, 17, 22
30/06/20

Trắc nghiệm

1 KTL_2, 3, 10, 14, 35, 41, 50 A2_601, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Hưng, Dương, Thùy Trang, Hải, Tâm, Huyền, Hoàng, Phương, Long, Nhật, Thảo, Tú, Trung TTC, Ngọc, Nga, Thu Trang , Liên
2 KTL_5, 20, 24, 29, 30, 43, 45 Như ca 1
3 KTL_4, 12, 13, 40, 42, 44, 48 Như ca 1
01/07/20

Trắc nghiệm

1 KTL_8, 17, 18, 22, 31 A2_601, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Hưng, Dương, Thùy Trang, Hải, Tâm, Huyền, Hoàng, Phương, Long, Nhật, Thảo, Tú, Trung TTC, Ngọc, Nga, Thu Trang, Liên
2 KTL_1, 15, 26, 36, 47 Như ca 1
3 KTL_6, 11, 21, 28, 34 Như ca 1
4 KTL_16, 19, 25, 38, 46 Như ca 1
5 KTL_23, 27, 37, 39 Như ca 1
6 KTL_7, 9, 32, 33 Như ca 1

 

(Nối ô)

Ngày thi Ca Lớp Phòng thi CBCT Làm đề
9/6/20 3 SL mảng B201, 202 Dương, Phương C 8/6 (C. Minh)
9/6/20 4 Chuỗi TG_1 Hải, Thùy Trang C 8/6 (T. Hải)
10/6/20 3 MH I/O A2_205, 206 Ngọc, Hoàng S 9/6 (C. Ngọc)
12/6/20 3 NhC_1 C101 Thùy Trang S 11/6 (C. Trang)
4 Chuỗi TG_2 C101, 102, Dương, Phương S 11/6 (C. Minh)
4 Chuỗi TG_3 C103, 104 Hải, Thùy Trang S 11/6 (T. Dong)
15/06/20 3 NhC1_1 B303, 304 Thùy Trang, Tâm C 12/6 (C. Trang)
16/06/20 1 LTMHTKT B207, 208 Phương, Huyền S 15/6 (C. Phương)
22/06/20 2 NhC2_1 B307, 308 Ngọc, Tú C 19/6 (C. Ngọc)
2 TUH2_1 B305 Thảo C 19/6 (C. Thảo)
2 TUH2_2 B303, 304 Tâm, Hoàng
23/06/20 3 KTLI_1 C203, 204 Hải, Thùy Trang S 22/6 (C. Minh)
3 KTLI_2 C201, 202 Thu Trang, Trung TTC S 22/6 (T. Dong)
3 MHT_1, 2, 3 C101, 102,103, 104,105, 106 Phương, Huyền, Tâm, Ngọc, Dương, Hoàng S 22/6 (C. Phương)
4 MHT_5, 6, 7, 11 C101, 102, 103, 104,105, 106, 107 Như ca 3 + Tú
24/06/20 2 LTXS_1,2,3 A2_101, 102, 103, 105, 109, 201 Hưng, Dương, Thùy Trang, Tú, Long, Nhật, Trung TTC S 23/6 (T. Hưng)
25/06/20 2 Định Tính B303, 304 Thùy Trang, Hoàng S 24/6 (T. Thế)
27/06/20

Trắc nghiệm

1 XSTK_3, 5, 6, 15, 25 A2_601, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12 Hưng, Dương, Thùy Trang, Hải, Tâm, Huyền, Hoàng, Phương, Long, Nhật, Thảo, Tú, Trung TTC, Ngọc, Thu Trang
2 XSTK_4, 7, 10, 12, 18
3 XSTK_1, 9, 20, 21, 24
4 XSTK_8, 13, 16, 19, 23
5 XSTK_2, 11, 14, 17, 22
30/06/20

Trắc nghiệm

1 KTL_2, 3, 10, 14, 35, 41, 50 A2_601, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Hưng, Dương, Thùy Trang, Hải, Tâm, Huyền, Hoàng, Phương, Long, Nhật, Thảo, Tú, Trung TTC, Ngọc, Nga, Thu Trang , Liên
2 KTL_5, 20, 24, 29, 30, 43, 45 Như ca 1
3 KTL_4, 12, 13, 40, 42, 44, 48 Như ca 1
01/07/20

Trắc nghiệm

1 KTL_8, 17, 18, 22, 31 A2_601, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Hưng, Dương, Thùy Trang, Hải, Tâm, Huyền, Hoàng, Phương, Long, Nhật, Thảo, Tú, Trung TTC, Ngọc, Nga, Thu Trang, Liên
2 KTL_1, 15, 26, 36, 47 Như ca 1
3 KTL_6, 11, 21, 28, 34 Như ca 1
4 KTL_16, 19, 25, 38, 46 Như ca 1
5 KTL_23, 27, 37, 39 Như ca 1
6 KTL_7, 9, 32, 33 Như ca 1

CÁC LỚP CHUYÊN NGÀNH TOÁN TÀI CHÍNH+QTRR

Ngày thi Ca thi Lớp học phần Phòng thi CBCT GV làm đề+in đề
10/06/2020 3 MHĐGiá 1-1 A2-103;A2-105 C.Trang, C.Thắm, C.Liên, C.Thủy S 9/6 (C.Trang TTC)
15/06/2020 4 MHTC Q tế-1 B-303; B-304 C.Liên, C.Nga, T.Trung, C.Trang C 12/6 (C.Liên)
16/06/2020 2 MHĐGiá 2-1 B-207; B-208 C.Thắm, C.Nga, C.Trang, T.Mạnh S 15/6 (C.Thắm)
20/06/2020 2 MHTC Công ty-1 B-107; B-108 C.Thủy, C.Liên, C.Thắm, T.Trung S 19/6 (C.Thủy)
12/06/2020 3, 4 Các lớp QTRR (3 TC) (có 11 lớp) Giảng đường B T.Mạnh (T.Trung)+NHTM S 11/6 (T.Mạnh+T.Trung+NHTM)
27/06/2020 2 Các lớp QTRR   ( 2TC) (có 2 lớp) Giảng đường C C.Nga+ NHTM S 26/6 (C.Nga+NHTM)