Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm Eviews (2008)

 

   alt Tên sách:               BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG
– Với sự trợ giúp của phần mềm Eviews
Loại sách:              Bài tập
Tác giả:                   Nguyễn Quang Dong
Nhà xuất bản:        Khoa học và kỹ thuật
Năm xuất bản:      2002, 2008
Số trang:                162

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương 1. Các khái niệm và mô hình hồi quy hai biến
Chương 2. Giới thiệu Eviews
Chương 3. Mô hình hồi quy bội
Chương 4. Hồi quy với biến giả
Chương 5. Đa cộng tuyến
Chương 6. Phương sai của sai số thay đổi
Chương 7. Tự tương quan
Chương 8. Lựa chọn mô hình
Chương 9. Mô hình có trễ phân phối
Chương 10. Mô hình nhiều phương trình
Chương 11. Hồi quy với biến phụ thuộc là rời rạc
Chương 12. Phân tích chuỗi thời gian
Phụ lục
Tài liệu tham khảo