Dữ liệu cho giáo trình Kinh tế lượng Cơ bản

Dữ liệu dưới dạng file Excel.

Chương 1, Chương 2, Chương 3, Chương 4, Chương 5, Chương 6, Chương 7, Chương 8.