Báo cáo hoạt động của cố vấn kiêm nhiệm

Icon_musicĐề nghị các Thầy (Cô) là cố vấn học tập các khóa báo cáo về công tác Cố vấn học tập năm học 2013-2014 theo địa chỉ website http://khaothi-dbclgd.neu.edu.vn mục Cố vấn học tập.

           + Báo cáo gồm bản cứng và bản mềm (file.doc; tên file: tên CVHT_tên khoa)

           + Chậm nhất 16h ngày 10/5/2014. (Thông tin chi tiết xem trên web hoặc công văn tại văn phòng khoa).

Văn phòng Khoa.