Bộ Nhận diện Khoa Toán kinh tế

 

Logo khoa

Mã QR mạng khoa ba màu

     

Logo các chương trình đào tạo:

(1) Ngành Toán kinh tế, (2) Chương trình Actuary, (3) Chương trình Khoa học Dữ liệu trong KT & KD, (4) Chương trình Actuary – ISFA

                           

 

Hộp thư: khoatoankt@neu.edu.vn ; khoatoankt@gmail.com

Page Facebook: https://www.facebook.com/mfe.edu.vn/

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCa38_STIL6L4meraAmdUpYQ/

Video: