Chuẩn bị cho Kiểm định đánh giá ngoài chất lượng Chương trình đào tạo

Gồm

1. Mảng Phòng ban

2. Mảng Trưởng khoa

3. Mảng Trưởng BM + Giảng viên

Minh chứng tất cả về chương trình đà tạo

 • Các loại biên bản trong 5 năm về xây dựng chương trình đào tạo

 

Câu hỏi (ví dụ từ Khoa KT học)

 • Nói liên hệ doanh nghiệp: DN nói không biết có trang web của khoa: Cách công bố, giới thiệu thông tin đến DN
 • GV có được tham gia vào XD đề cương học phần không? Nếu có thì giao làm nhiệm vụ gì? (Góp ý trực tiếp, biên bản, email: phải có minh chứng)
 • GV chuẩn bị gì khi nhận lớp?
 • Bài thi chấm 2 lần thì có độc lập không? Nếu Có thì phương thức?
 • GV không làm 2 bài kiểm tra thì cơ chế nào giám sát?
 • CT đào tạo có phòng Lab, sv xuất sắc thực hành nghề nghiệp?
 • Trường có chính sách thu hút / giữ nhân tài không? Nếu có thì văn bản, bằng chứng?
 • Khi rà soát CTĐT hoặc XD CTĐT mới thì Trường có hướng dẫn bằng văn bản không? Nếu có thì minh chứng
 • Rà soát đề cương: có hướng dẫn, làm định kì không? Minh chứng văn bản?
 • Trường có hỗ trợ trong NCKH không? Bài báo, dự hội thảo? Hỗ trợ bao nhiêu, văn bản nào?
 • Có kênh đánh giá GV theo KPI không? Minh chứng?
 • GV có bị sức ép về nâng cao trình độ không? Trường có hỗ trợ khi thực hiện không? Minh chứng
 • Kênh của sv chỉ là tham khảo, việc đánh giá GV do cơ chế nào?
 • SV có phúc khảo bài thi không? Có hài lòng với đánh giá, có đề xuất gì về cách đánh giá không?