Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập Actuary 61 – DSEB 61

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LỚP DSEB 61

STT Họ tên GVHD Nghề nghiệp Đơn vị SĐT Email Chuyên môn (có thể hướng dẫn)
1

Nguyễn Thanh Tuấn

Giảng viên Toán kinh tế

0353397888

nttuan@neu.edu.vn

Computer Vision, Natural Language Processing, Graph

2 Nguyễn Thị Quỳnh Giang Giảng viên Toán kinh tế 0931722246 qgiang.nguyen@gmail.com Machine Learning, Data Mining , Marketing Analytics
3 Nguyễn Tuấn Long Giảng viên Toán kinh tế 0982746235 ntlong@neu.edu.vn Graph-based approaches in stock market analysis and prediction, Graph network
4 Nguyễn Mạnh Thế Giảng viên Toán kinh tế 0904620505 thenm@neu.edu.vn Data analytics, data visualisation, customer analysis, data modelling and statistical analysis (in finance ỏ market research)
5 Lê Thị Anh Giảng viên Toán kinh tế 0915252208 leanhtoankt@neu.edu.vn Econometric Models, Data  Minning,  Machine Learning
6 Bùi Dương Hải Giảng viên Toán kinh tế 0904235498 haibd@neu.edu.vn Econometrics, Time series analysis & forecasting
7 Hoàng Đức Mạnh Giảng viên Toán kinh tế 0904633994 manhhd@neu.edu.vn Risk analytics, investment analytics, financial market efficiency
8 Nguyễn Ngọc Biển Chuyên gia

Trung tâm công nghệ dữ liệu, MB

0968714316 Biennn1@mbbank.com.vn NLP, Machine Learning
9 Trịnh Tuấn Phong Chuyên gia Head of Data, công ty cổ phần KiotViet 0385261024 phong.tt1@kiotviet.com Machine Learning in Digital Lending(credit scoring, fraud score); Deep Learning in Product Classification and Product Matching
10 Hoàng Thanh Tùng Chuyên gia FPT Software 0868700319 tunght18@fsoft.com.vn Data Centric AI, NLP (Language Modeling), Generative Models (Diffusion models, text to image generation, …)
11 Lê Thị Khuyên Chuyên gia Université Côte d’Azur thi-khuyen.le@univ-cotedazur.fr Machine Learning, Computer Vision
12 Lâm Minh Trang Chuyên gia Horizon Media Company (US based) Glam@horizon-next.com Công ty Horizon Media (US): data mining, marketing analytics, stats & modeling and data visualization
13 Lê Ngọc Tuyến Chuyên gia Department of Electronic Engineering, Ming Chi University of Technology.New Taipei City, Taiwan tuyennl@mail.mcut.edu.tw Using Adaptive Singular Value Decomposition on Digital Image Enhancement; Using Fourier Transform in Digital Image Enhancement; Apply Wavelet transform for digital Image enhancement.

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LỚP ACTUARY 61

STT Họ tên GVHD Nghề nghiệp Đơn vị SĐT Email Chuyên môn (có thể hướng dẫn)
1 TS. Nguyễn Mạnh Thế Giảng viên Toán kinh tế thenm@neu.edu.vn Thống kê xã hội, kinh tế lượng, tư vấn thiết kế khảo sát
2 TS. Nguyễn Quang Huy Giảng viên Toán tài chính huynqtkt@neu.edu.vn Khoa học tính toán trong tài chính và bảo hiểm
3 GS.TS. Nguyễn Quang Dong Giảng viên Toán tài chính dongnq@neu.edu.vn Kinh tế lượng, Quản trị rủi ro định lượng
4 TS. Hoàng Đức Mạnh Giảng viên Toán tài chính trungdbk@neu.edu.vn Kinh tế lượng, Quản trị rủi ro định lượng
5 ThS. Trần Chung Thủy Giảng viên Toán tài chính thuytc@neu.edu.vn Quản trị rủi ro, Khoa học dữ liệu và Khai phá dữ liệu (Data Mining & Data Science )
6 TS. Phạm Thị Hồng Thắm Giảng viên Toán tài chính thamtkt@neu.edu.vn Phân tích và Định giá Tài sản Tài chính, Các mô hình Định phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro
7 ThS. Nguyễn Thị Liên Giảng viên Toán tài chính lientkt@neu.edu.vn Kinh tế lượng, Quản trị rủi ro định lượng
8 ThS. Đào Bùi Kiên Trung Giảng viên Toán tài chính trungdbk@neu.edu.vn Kinh tế lượng, Quản trị rủi ro định lượng
9 TS. Nguyễn Văn Quý Giảng viên Toán tài chính 0337829931 quynv@neu.edu.vn Ứng dụng toán trong kinh tế
10 TS. Vương Văn Yên Giảng viên Toán tài chính 0339565434 yenvv@neu.edu.vn Ứng dụng toán trong tài chính
11 TS. Trần Minh Hoàng Giảng viên Viện Đào tạo quốc tế – UEH tranminhhoang140687@gmail.com Khoa học tính toán trong tài chính và bảo hiểm
12 Mr. Nguyễn Mạnh Đức Chuyên gia tính toán Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt   Khoa học tính toán trong tài chính và bảo hiểm
13 Ms. Nguyễn Thị Thu Hường Chuyên gia tính toán Công ty TNHH BHNT MBAgeas 0983386118 nguyenhuong.k493@gmail.com Khoa học tính toán trong tài chính và bảo hiểm
14 Ms. Đỗ Thị Thu Hương Chuyên gia tính toán Công ty TNHH BHNT FWD 0907280488   Khoa học tính toán trong tài chính và bảo hiểm
15 Ms. Nguyễn Thị Phương Quỳnh Chuyên gia tư vấn Công ty TNHH tư vấn Deloitte ntquynh.ren@gmail.com Quản trị rủi ro