Danh sách nâng lương 2018 (cần xem và đối chiếu)

 

Thông tin về danh sách lên lương năm 2018.

 

Các thầy cô xem và đối chiếu thông tin. Nếu có trường hợp nào cần điều chỉnh vui lòng thông báo cô Phan Minh trước ngày 21.11.2018

 

Xem TẠI ĐÂY.