Giáo trình: Kinh tế lượng (2012)

 

alt   Tên sách: GIÁO TRÌNH KINH TẾ LƯỢNGLoại sách:          Giáo trình
Chủ biên:           GS.TS. Nguyễn Quang Dong
Đồng tác giả:     TS. Nguyễn Thị Minh, TS. Nguyễn Mạnh Thế
Nhà xuất bản:    Đại học Kinh tế quốc dân
Năm xuất bản:   2012
Số trang:           793

Nội dung
Mở đầu
Phần A: KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN

Chương 1. Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến
Chương 2. Mô hình hồi quy bội
Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình
Chương 4. Phân tích hồi quy với biến định tính
Chương 5. Kiểm định và lựa chọn mô hình
Chương 6. Mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian
Chương 7. Vấn đề tự tương quan trong mô hình
Chương 8. Một số mô hình động

Phần B: KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO

Chương 9. Mô hình nhiều phương trình
Chương 10. Hồi quy với biến phụ thuộc là rời rạc và mô hình Tobit
Chương 11. Chuỗi thời gian – làm trơn và ngoại suy
Chương 12. Chuỗi thời gian không dừng
Chương 13. Mô hình trung bình trượt tích hợp tự hồi quy
Chương 14. Mô hình VAR và đồng tích hợp
Chương 15. Các mô hình phương sai có điều kiện thay đổi
Số liệu sử dụng và làm bài tập: DATA_GIAOTRINH_2012_2