Giáo trình Lý thuyết mô hình Toán kinh tế (2003 – 2007)

 

alt Tên sách:               GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ
Loại sách:              Giáo trình
Tác giả:                   Hoàng Đình Tuấn
Nhà xuất bản:        Khoa học kỹ thuật, Đại học Kinh tế quốc dân
Năm xuất bản:      2003, 2007
Số trang:                343

MỤC LỤC

Lời nói đầu
Lời tựa
Chương 1. Giới thiệu phương pháp mô hình và tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu kinh tế
1. Phương pháp mô hình và ý nghĩa
2. Khái niệm mô hình kinh tế và mô hình toán kinh tế
3. Cấu trúc mô hình toán kinh tế
4. Phân loại mô hình toán kinh tế
5. Nội dung của phương pháp mô hình trong nghiên cứu và phân tích kinh tế
6. Mô hình hóa đối tượng theo cách tiếp cận hệ thống
7. Phương pháp phân tích mô hình

Chương 2. Mô hình tối ưu trong kinh tế
1. Giới thiệu về mô hình tối ưu
2. Mô hình phân tích hành vi hộ gia đình
3. Mô hình phân tích hành vi của doanh nghiệp – hành vi sản xuất kinh doanh

Chương 3. Mô hnfh cân bằng kinh tế
1. Giới thiệu chung về cân bằng và phân tích cân bằng
2. Giới thiệu chung về mô hình cân bằng thị trường
3. Mô hình cân bằng thị trường riêng và ứng dụng
4. Mô hình cân bằng tổng thể – mô hình cân bằng Walras
5. Mô hình cân bằng kinh tế vĩ mô

Chương 4. Mô hình kinh tế động
1. Giới thiệu chung về mô hình động và phân tích động thái
2. Mô hình cân bằng thị trường với cơ chế giá cả – phân tích sự ổn định của thị trường
3. Mô hình cân bằng vĩ mô động
4. Mô hình tăng trưởng kinh tế